Search form

Mateo 21:28

Ñꞌoom tjañoomꞌ cantyja ꞌnaaⁿ we ntseinda tsꞌaⁿ

28Quia joꞌ tsoti Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaa na tjañoomꞌ na manntsjo̱o̱. Tꞌoom cwii tsꞌaⁿ. Tyomꞌaⁿ we ntseinaaⁿ yonom. Tjantyjaaⁿꞌaⁿ tsꞌaⁿ na tuiiñejndyee, tsoom nnom: “ꞌU re jndaaya, cjaꞌ jeꞌ catsaꞌ tsꞌiaaⁿ na waa ntjoomya.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index