Search form

Mateo 21:31

31Ndoꞌ taxꞌee Jesús, tsoom:

—Canduꞌyoꞌ jeꞌ, ¿Cwaaⁿ cwii na wendye joona sꞌaa yuu na lꞌue tsꞌom tsotyena?

Jlue naⁿꞌñeeⁿ:

—Juu jnaaⁿ na tjantyjaaꞌjñeeⁿ.

Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱na:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, na nquiee naⁿcwitoꞌñoom sꞌom ndoꞌ mati lculjaaꞌ tyuaaꞌti nñeꞌquiandyena na nntsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ nꞌomna, nchiiti ꞌo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index