Search form

Mateo 21:33

Nnꞌaⁿ na tyolꞌa cwenta lꞌo̱o̱ntjom

(Mr. 12:1-12; Lc. 20:9-19)

33’Candyeꞌyoꞌ jeꞌ cwiicheⁿ ñꞌoom tjañoomꞌ: Tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ ndyuaaꞌ niom. Tcoomꞌm lꞌo̱o̱ uva. Sꞌaaⁿ tiom ndiocheⁿ. Sꞌaaⁿ peila na nncꞌoocue ndaa na jnda̱ ꞌndiindyena ta̱uva. Mati sꞌaaⁿ cwii tatsiaⁿndye na nljo tsꞌaⁿ na nntsꞌaa cwenta ntjomꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii tioom cwenta ntjomꞌñeeⁿ luee nnꞌaⁿ na nlꞌayana tsꞌiaaⁿ. Quia na ncueꞌ ta̱a̱ꞌ ntjom, nncoꞌñoom na tseixmaⁿnaꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ. Jnda̱ na seijndaaꞌñê chaꞌtso nmeiⁿꞌ, tjaaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index