Search form

Mateo 21:42

42Quia joꞌ seineiⁿti Jesús nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ cwii ñꞌoom na seijoomꞌñe cheⁿnqueⁿ na tsjo̱ꞌ na ya jom. Tsoom:

—¿Aa tijoom ñejlaꞌnaⁿꞌyoꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsonaꞌ?:

Majuuto tsjo̱ꞌ na tixocwilꞌue nquiu luañe na cwilꞌa tsiaⁿtsjo̱ꞌ,

jnda̱ mawacatyeeⁿnaꞌ nqui tsiaⁿtsjo̱ꞌ.

Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom seijndaaꞌñê na ljoꞌ.

Ndoꞌ jeeⁿ cwijaaweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na cwintyꞌiaaya na luaaꞌ tuii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index