Search form

Mateo 21:44

44Ndoꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjo̱ꞌwaaꞌ na seina̱ⁿya nda̱a̱ꞌyoꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na tileicatseiꞌno̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaⁿya, nlcoꞌwiꞌnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na toomñe na tiooñe nacjooꞌ tsjo̱ꞌ. Sa̱a̱ tsꞌaⁿ na tiñeꞌcatseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ maxjeⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ jom quia na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ. Quia joꞌ nntseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ na tioo cwii tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ nacjooꞌ na seitiuujnda̱a̱naꞌ juu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index