Search form

Mateo 22:16

16Joꞌ chii jñoomna nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿna ñequio ntꞌom nnꞌaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Herodes na cꞌootaꞌjndoondyena Jesús. Tyꞌe naⁿꞌñeeⁿ, jluena:

—ꞌU Maestro, manquiuuyâ na ꞌu tsꞌaⁿ na xcweeꞌ tsꞌomꞌ, ndoꞌ tiquiquiuꞌnnꞌaⁿꞌ ñꞌoom na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ natooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ mati meiⁿ tjaa na cochꞌeenaꞌ ꞌu ljoꞌ cwilaꞌtiuu nnꞌaⁿ oo meiⁿljoꞌcheⁿ na cwiluiindyena.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index