Search form

Mateo 23

Matseitiaꞌ Jesús nnꞌaⁿ fariseos ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés

(Mr. 12:38-40; Lc. 11:37-54; 20:45-47)

1Quia joꞌ seineiⁿ Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye ñequio nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê, tsoom:

2—Nquiee nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ fariseos toꞌñoomna tsꞌiaaⁿ na ñeseixmaⁿ Moisés na cwitꞌmo̱o̱ⁿna ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. 3Joꞌ chii queⁿꞌyoꞌ cwenta ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿna. Ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ chaꞌtso na cwitsa̱ꞌntjomna na calꞌaꞌyoꞌ. Sa̱a̱ tintsantyjo̱ꞌyoꞌ chaꞌna cwilꞌana, ee joona ya ñꞌoom cwiñeꞌquiana sa̱a̱ nquieena ñoomñoom na cwilꞌana. 4Ee joona cwiqueⁿna ñꞌoom na jndeiꞌnaꞌ na catseicanda̱a̱ꞌñe tsꞌaⁿ. Matseijomnaꞌ chaꞌcwijom cwilaꞌtyeⁿna cwii xuu na jaaꞌ na cwitioona cantyaꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ nquieena nchaaꞌ lꞌuu nntiiꞌndyena meiiⁿ ñeꞌcwii nda̱a̱ lueena na nnteiꞌjndeiina naⁿꞌñeeⁿ. 5Chaꞌtso na cwilꞌana lꞌue nꞌomna na cantyꞌiaa nnꞌaⁿ. Ee cwilꞌana na jeeⁿ ntmeiⁿ ntjaⁿ na chuuꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiwityeⁿ cantaana ñequio lueena. Ndoꞌ mati teincooti nmaⁿ ꞌndyoo liaateincoo na cwicweeꞌna nchiiti liaa ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. 6Cwiqueⁿ nꞌomna na nquieena nncwindyuaandyena nacañoomticheⁿ quia na cwiweeꞌ ncuee. Ndoꞌ naquiiꞌ lanꞌom cwilaꞌyuunda̱a̱na ntsula̱ nacañoomcheⁿ yuu na nntseitꞌmaaⁿꞌñetinaꞌ joona. 7Jeeⁿ cjaaweeꞌ nꞌomna na nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ joona quia cwiwincwindyena tsꞌom nataa yuu na jndooꞌ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ lꞌue nꞌomna na nlue nnꞌaⁿ na maestro joona.

8’Sa̱a̱ ꞌo ticalꞌueendyoꞌ na nlue nnꞌaⁿ na maestro ꞌo ee chaꞌtsondyoꞌ ñecwii tmaaⁿꞌ cwilaxmaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ ñecwii na cwiluiiñe Maestro ꞌnaⁿꞌyoꞌ, juu Cristo. 9Meiⁿcwii tsꞌaⁿ tsjoomnancue ticalatꞌmaaⁿꞌndyoꞌ na nnduꞌyoꞌ nnom na tsotyeꞌyoꞌ juu chaꞌna quinduꞌyoꞌ na Tsotyeꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee ñeꞌcwii mꞌaaⁿ na cwiluiiñe Tsotyeꞌyoꞌ, nqueⁿ na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee. 10Ndoꞌ meiⁿ tiñeꞌquiandyoꞌ na nlue nnꞌaⁿ na ꞌo cwitsajndyeeꞌyoꞌ ee ñecwii mꞌaaⁿ na wjaajndyee jo nda̱a̱ꞌyoꞌ, nquii Cristo. 11Juu tsꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿñeti quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ, tsaⁿꞌñeeⁿ maxjeⁿ matsonaꞌ na candiꞌntjoom nda̱a̱ꞌyoꞌ. 12Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseiwendyeñe cheⁿnquii, maxjeⁿ nntseiquioo Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu. Ndoꞌ ꞌñeeⁿ juu na majuꞌñecje, maxjeⁿ nntseiwe Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ.

13’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ ee cwilaꞌñꞌeeⁿꞌndyoꞌ nnꞌaⁿ cha xocanda̱a̱ nncꞌooquieeꞌndyena cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ncjoꞌyoꞌ tiñeꞌcatsaquieeꞌndyoꞌ na jom nntsa̱ꞌntjoom ꞌo, meiⁿ tiñeꞌquiaꞌyoꞌ na nncꞌooquieeꞌndye ntꞌom ncꞌiaꞌyoꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjoom.

14’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. ꞌO mantyjo̱ꞌyoꞌ ꞌnaaⁿ lꞌoo na cweꞌ ñeꞌcatjeiꞌtoꞌyoꞌ luee yolcu na jnda̱ tja̱ sꞌaa. Sa̱a̱ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ teincoo ñꞌoom cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha ticaꞌmo̱ⁿnaꞌ na wiꞌndyoꞌ. Cweꞌ joꞌ na tꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ ꞌo quia na nncuꞌxeeⁿ ꞌo.

15’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. ꞌO jeeⁿ tquia maꞌnomꞌyoꞌ hasta ndaaluee cwiwityꞌiooꞌyoꞌ na cwilꞌueꞌyoꞌ meiiⁿ ñeꞌcwii tsꞌaⁿ na nntseijomñe ñꞌeⁿndyoꞌ. Ndoꞌ xeⁿ jnda̱ jnda̱a̱ lꞌaꞌyoꞌ na wjaantyjo̱o̱ⁿ chaꞌna cwilꞌaꞌyoꞌ quia joꞌ wjaañꞌoomnaꞌ jom na cwajndiiti nntsꞌaaⁿ. Ndoꞌ na ljoꞌ, tꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ jom quiiꞌ bꞌio, nchiiti ꞌo.

16’Ndoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ nda̱a̱ ncꞌiaaꞌyoꞌ, mati nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee laxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom nchjaaⁿꞌyoꞌ. Cwinduꞌyoꞌ tityeⁿ ñꞌoom na maqueⁿtyeⁿ tsꞌaⁿ nacjoomꞌm quia na macwjeeⁿꞌeⁿ xueeꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Sa̱a̱ tyeⁿti ñꞌoom na nncwjiꞌ tsꞌaⁿ xueeꞌ sꞌom cajaⁿ na ñꞌeⁿ teichjoomnaꞌ. 17ꞌO jeeⁿcheⁿ ndyaaꞌ ntjeiⁿndyoꞌ, laxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na nchjaaⁿꞌyoꞌ. ¿Cwaaⁿ cwii na we nmeiⁿꞌ tꞌmaⁿti tseixmaⁿnaꞌ? ¿Aa sꞌom cajaⁿ na ñꞌeⁿ teichjoom watsꞌom oo aa nquii watsꞌom? Juu watsꞌom tꞌmaⁿti tseixmaⁿnaꞌ ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ maqueⁿljuꞌnaꞌ sꞌom cajaⁿꞌñeeⁿ. 18Mati cwinduꞌyoꞌ na tityeⁿ ñꞌoom na cweꞌ xueeꞌ tio naquiiꞌ watsꞌom nncwjiꞌ tsꞌaⁿ. Tyeⁿti ñꞌoom cwinduꞌyoꞌ quia na nncwjiꞌ tsꞌaⁿ xueeꞌ seii quiooꞌ na cwitioo nnꞌaⁿ joꞌ joꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 19ꞌO jeeⁿcheⁿ nchjaaⁿꞌyoꞌ. ¿Cwaaⁿ na we nmeiⁿꞌ tꞌmaⁿti tseixmaⁿnaꞌ? ¿Aa seii quiooꞌ na cwitioo nnꞌaⁿ nacjooꞌ tio, oo aa juu tio? Tꞌmaⁿti tseixmaⁿ nquii tio yuu na cwicantyjo seiꞌñeeⁿ ee ncꞌe juunaꞌ maqueⁿljuꞌnaꞌ seiꞌ na nnda̱a̱ nncoꞌñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20Ee tsꞌaⁿ na maqueⁿtyeⁿ cwii ñꞌoom nacjooꞌ nquii na macwjiꞌ xueeꞌ tio naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, nchii macanda̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tioꞌñeeⁿ maqueⁿtyeⁿ ñꞌoom, maxjeⁿ mawꞌatꞌmaⁿtonaꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿ na cwicantyjo nacjooꞌnaꞌ. 21Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na maqueⁿtyeⁿ cwii ñꞌoom nacjooꞌ nquii na macwjiꞌ xueeꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ, nchii macanda̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ maqueⁿtyeⁿ ñꞌoom, maxjeⁿ mañꞌoomnaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee jom macꞌeeⁿ joꞌ joꞌ. 22Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na maqueⁿtyeⁿ cwii ñꞌoom nacjooꞌ nquii na macwjiꞌ xueeꞌ cañoomꞌluee nchii macanda̱ cweꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cañoomꞌluee maqueⁿtyeⁿ ñꞌoom, maxjeⁿ mañꞌoomnaꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio tio yuu na mawacatyeeⁿ.

23’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. Ee cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiweꞌ ntjoomꞌyoꞌ hasta meiⁿ cweꞌ tscojñom tsꞌoomjndya ñequio tscolcoo ñequio lqueeⁿ cameiⁿnom sa̱a̱ ticalacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na tꞌmaⁿti naquiiꞌ ñꞌoom na tqueⁿ Moisés. Ñꞌoomꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu na cꞌomꞌyoꞌ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ ndoꞌ calacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na cwinduꞌyoꞌ. Maxjeⁿ matyꞌiomyanaꞌ na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo sa̱a̱ mati calacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ na tꞌmaⁿti na sa̱ꞌntjom Moisés. 24Matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwꞌaaⁿꞌndye ndaatioo na cwiwe cha caꞌndiinaꞌ quiooꞌ na cajnda̱a̱ sa̱a̱ tiqueⁿna cwenta na jo nandye njom cwii quiooꞌ tꞌmaaⁿñe na jaato̱ꞌ. Ee jeeⁿ cwiqueⁿndyoꞌ na ñeꞌcalaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na niom nchꞌunchꞌu sa̱a̱ tiñeꞌcalaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na tꞌmaⁿti na macaⁿnaꞌ. Joꞌ chii ꞌo laxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ nato nda̱a̱ ncꞌiaꞌyoꞌ sa̱a̱ ncjoꞌyoꞌ chaꞌcwijom na nchjaaⁿꞌyoꞌ na tiñeꞌcatsaꞌjndyeeꞌyoꞌ natoꞌñeeⁿ.

25’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ ee yaya cwilaljuꞌyoꞌ naxeⁿꞌ waso ñequio xio na cwiwilꞌueeꞌndyoꞌ sa̱a̱ tsꞌomnaꞌ cwajndii. Ee nantquie na cwicwaꞌyoꞌ cwicañjom joꞌ, laꞌxmaⁿnaꞌ ꞌnaaⁿ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwintyꞌueeꞌyoꞌ ee na tiñeꞌqueⁿꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ xjeⁿ na cwilaqueeⁿ nꞌomꞌyoꞌ. 26ꞌO nnꞌaⁿ fariseos cwiluiindyoꞌ chaꞌcwijom naⁿnchjaaⁿ. Cataꞌndyoꞌxcweꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom quia joꞌ nntsꞌaanaꞌ chaꞌcwijom na cwilaljuꞌyoꞌ tsꞌom waso ñequio xio. Ndoꞌ na ljoꞌ nntseiljoyunaꞌ na ljuꞌ tsꞌomnaꞌ ñꞌeⁿ naxeⁿꞌnaꞌ.

27’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. Matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna ndeiꞌluaa na jeeⁿ canchiiꞌ lꞌa nnꞌaⁿ, na cweꞌ nacjooꞌnaꞌ nntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ sa̱a̱ naquiiꞌnaꞌ tooꞌ ndeii nnꞌaⁿ ñequio chaꞌtso nnom na tsꞌiaaⁿ. 28Maluaaꞌ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ ee jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ ndooꞌ xeⁿ matyꞌiomyanaꞌ ljoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ, sa̱a̱ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñenquiiꞌcheⁿ na we waa na cwilꞌaꞌyoꞌ ndoꞌ tooꞌñꞌeⁿ mꞌaaⁿ natia.

29’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. Ee cwilꞌaꞌyoꞌ ndeiꞌluaa profetas ndoꞌ cwilachjoomndyoꞌ ndeiꞌluaa ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na ñelꞌa cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. 30Jnda̱ chii cwinduꞌyoꞌ: “Xeⁿ jaa mamꞌaaⁿya ncuee na ñetꞌom welooya teiyo, tixocalajomndyo̱ na jlaꞌcwjeena profetas.” 31Ndoꞌ na luaaꞌ cwinduꞌyoꞌ cwitjeiꞌyuuꞌndyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ ñꞌoom nacjoꞌyoꞌ na ꞌo cwiluiindyoꞌ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿ nquiee nnꞌaⁿ na tyolaꞌcwjee profetas. 32Joꞌ chii calacanda̱ꞌyoꞌ chiuu waa na to̱ꞌ jndyee nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na tuiindyoꞌ.

33’ꞌO cwiluiindyoꞌ chaꞌcwijom nda canduulja na jeeⁿ tia cwilꞌaꞌyoꞌ. Chiuu nlꞌaꞌyoꞌyoꞌ na nnda̱a̱ nluiiꞌndyoꞌ nawiꞌ na cwitjoom nnꞌaⁿ na cwiꞌoo bꞌio. 34Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja njño̱o̱ⁿya profetas na nncꞌom naquiiꞌ ntaaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ na nlaꞌneiⁿna cantyja na jndo̱ꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na nntꞌmo̱o̱ⁿna ñꞌoom na matsa̱ꞌntjoom. Sa̱a̱ ꞌo nlaꞌcwjeꞌyoꞌ cwantindye naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ ntꞌom naⁿꞌñeeⁿ nntyꞌiomꞌyoꞌ nꞌoomꞌnaaⁿ. Ndoꞌ ntꞌom nntjaꞌyoꞌ naquiiꞌ lanꞌom ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Ndoꞌ ntꞌomndye joona nleiꞌntyjo̱ꞌyoꞌ cwii ndoꞌ cwii tsjoom. 35Joꞌ chii choꞌnqueⁿꞌyoꞌ jnaⁿ cantyja nawiꞌ na nntjoom naⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ mati cantyja na tja̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ na nchii jnaaⁿna hasta xjeⁿ na tuii tsjoomnancue. Nnaⁿnaꞌ na waa jnaⁿꞌyoꞌ xjeⁿ na seicueeꞌ Caín tyjeeⁿ Abel, tsaⁿ na tyotseixmaⁿ na matyꞌiomyanaꞌ, nndyowanaꞌ hasta na tueꞌ Zacarías jnda Berequías lꞌa weloꞌyoꞌ xcwe quiiꞌntaaⁿ tio tꞌmaⁿ ñequio ta watsꞌom. 36Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ nntꞌuiinaꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ jeꞌ cantyja chaꞌtso nawiꞌmeiⁿꞌ na tjoom naⁿꞌñeeⁿ.

Matyꞌioo Jesús cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ Jerusalén

(Lc. 13:34-35)

37’ꞌO nnꞌaⁿ Jerusalén, cwilacwjeꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwiñeꞌquia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ cwijñomꞌyoꞌ ljo̱ꞌ nnꞌaⁿ na majñoom na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Majndye ndiiꞌ ñentyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na nntseitjo̱ⁿya ꞌo na nncꞌomꞌyoꞌ cwentaya chaꞌxjeⁿ matseitjom caxtixquie ntseinaaⁿ nacjeeꞌ ntsqueeⁿ. Sa̱a̱ ꞌo cwaaⁿ tquiandyoꞌ. 38Queⁿꞌyoꞌ cwenta, maꞌndii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. Taxocꞌoomñê watsꞌom tꞌmaⁿ ꞌnaⁿꞌyoꞌ. 39Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ na taxocantyꞌiaꞌyoꞌ ja hasta na nncueꞌntyjo̱ xuee na nnduꞌyoꞌ: “Matioꞌnaaⁿñenaꞌ nquii na macwjeeꞌcañoom ñequio najndeii na matseixmaⁿ Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index