Search form

Mateo 23:13

13’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ ee cwilaꞌñꞌeeⁿꞌndyoꞌ nnꞌaⁿ cha xocanda̱a̱ nncꞌooquieeꞌndyena cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ncjoꞌyoꞌ tiñeꞌcatsaquieeꞌndyoꞌ na jom nntsa̱ꞌntjoom ꞌo, meiⁿ tiñeꞌquiaꞌyoꞌ na nncꞌooquieeꞌndye ntꞌom ncꞌiaꞌyoꞌ cantyja na matsa̱ꞌntjoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index