Search form

Mateo 23:14

14’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. ꞌO mantyjo̱ꞌyoꞌ ꞌnaaⁿ lꞌoo na cweꞌ ñeꞌcatjeiꞌtoꞌyoꞌ luee yolcu na jnda̱ tja̱ sꞌaa. Sa̱a̱ majuu xjeⁿꞌñeeⁿ teincoo ñꞌoom cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha ticaꞌmo̱ⁿnaꞌ na wiꞌndyoꞌ. Cweꞌ joꞌ na tꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ ꞌo quia na nncuꞌxeeⁿ ꞌo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index