Search form

Mateo 23:15

15’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. ꞌO jeeⁿ tquia maꞌnomꞌyoꞌ hasta ndaaluee cwiwityꞌiooꞌyoꞌ na cwilꞌueꞌyoꞌ meiiⁿ ñeꞌcwii tsꞌaⁿ na nntseijomñe ñꞌeⁿndyoꞌ. Ndoꞌ xeⁿ jnda̱ jnda̱a̱ lꞌaꞌyoꞌ na wjaantyjo̱o̱ⁿ chaꞌna cwilꞌaꞌyoꞌ quia joꞌ wjaañꞌoomnaꞌ jom na cwajndiiti nntsꞌaaⁿ. Ndoꞌ na ljoꞌ, tꞌmaⁿti nlcoꞌwiꞌnaꞌ jom quiiꞌ bꞌio, nchiiti ꞌo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index