Search form

Mateo 23:16

16’Ndoꞌ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ nda̱a̱ ncꞌiaaꞌyoꞌ, mati nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee laxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom nchjaaⁿꞌyoꞌ. Cwinduꞌyoꞌ tityeⁿ ñꞌoom na maqueⁿtyeⁿ tsꞌaⁿ nacjoomꞌm quia na macwjeeⁿꞌeⁿ xueeꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Sa̱a̱ tyeⁿti ñꞌoom na nncwjiꞌ tsꞌaⁿ xueeꞌ sꞌom cajaⁿ na ñꞌeⁿ teichjoomnaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index