Search form

Mateo 23:23

23’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. Ee cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwiweꞌ ntjoomꞌyoꞌ hasta meiⁿ cweꞌ tscojñom tsꞌoomjndya ñequio tscolcoo ñequio lqueeⁿ cameiⁿnom sa̱a̱ ticalacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na tꞌmaⁿti naquiiꞌ ñꞌoom na tqueⁿ Moisés. Ñꞌoomꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu na cꞌomꞌyoꞌ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ ndoꞌ calacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na cwinduꞌyoꞌ. Maxjeⁿ matyꞌiomyanaꞌ na cwiñeꞌquiaꞌyoꞌ diezmo sa̱a̱ mati calacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ na tꞌmaⁿti na sa̱ꞌntjom Moisés.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index