Search form

Mateo 23:24

24Matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna nnꞌaⁿ na cwilaꞌcwꞌaaⁿꞌndye ndaatioo na cwiwe cha caꞌndiinaꞌ quiooꞌ na cajnda̱a̱ sa̱a̱ tiqueⁿna cwenta na jo nandye njom cwii quiooꞌ tꞌmaaⁿñe na jaato̱ꞌ. Ee jeeⁿ cwiqueⁿndyoꞌ na ñeꞌcalaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na niom nchꞌunchꞌu sa̱a̱ tiñeꞌcalaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoom na tꞌmaⁿti na macaⁿnaꞌ. Joꞌ chii ꞌo laxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ nato nda̱a̱ ncꞌiaꞌyoꞌ sa̱a̱ ncjoꞌyoꞌ chaꞌcwijom na nchjaaⁿꞌyoꞌ na tiñeꞌcatsaꞌjndyeeꞌyoꞌ natoꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index