Search form

Mateo 23:25

25’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ ee yaya cwilaljuꞌyoꞌ naxeⁿꞌ waso ñequio xio na cwiwilꞌueeꞌndyoꞌ sa̱a̱ tsꞌomnaꞌ cwajndii. Ee nantquie na cwicwaꞌyoꞌ cwicañjom joꞌ, laꞌxmaⁿnaꞌ ꞌnaaⁿ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwintyꞌueeꞌyoꞌ ee na tiñeꞌqueⁿꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ xjeⁿ na cwilaqueeⁿ nꞌomꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index