Search form

Mateo 23:27

27’ꞌO nnꞌaⁿ fariseos ñꞌeⁿ ꞌo nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cweꞌ cwilꞌaꞌyaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya nnꞌaⁿndyoꞌ. Matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna ndeiꞌluaa na jeeⁿ canchiiꞌ lꞌa nnꞌaⁿ, na cweꞌ nacjooꞌnaꞌ nntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ na jeeⁿ neiⁿncooꞌ sa̱a̱ naquiiꞌnaꞌ tooꞌ ndeii nnꞌaⁿ ñequio chaꞌtso nnom na tsꞌiaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index