Search form

Mateo 23:35

35Joꞌ chii choꞌnqueⁿꞌyoꞌ jnaⁿ cantyja nawiꞌ na nntjoom naⁿꞌñeeⁿ, ndoꞌ mati cantyja na tja̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ na nchii jnaaⁿna hasta xjeⁿ na tuii tsjoomnancue. Nnaⁿnaꞌ na waa jnaⁿꞌyoꞌ xjeⁿ na seicueeꞌ Caín tyjeeⁿ Abel, tsaⁿ na tyotseixmaⁿ na matyꞌiomyanaꞌ, nndyowanaꞌ hasta na tueꞌ Zacarías jnda Berequías lꞌa weloꞌyoꞌ xcwe quiiꞌntaaⁿ tio tꞌmaⁿ ñequio ta watsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index