Search form

Mateo 24

Matso Jesús na nntyuiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ

(Mr. 13:1-2; Lc. 21:5-6)

1Jluiꞌ Jesús watsꞌom tꞌmaⁿ na mawjaⁿ. Ndoꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê squieꞌcaño̱o̱ⁿyâ jom. To̱o̱ꞌâ na cwitꞌmo̱o̱ⁿyâ chiuu waa na jeeⁿ neiⁿncooꞌ lꞌaa cwentaaꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. 2Sa̱a̱ jom tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ, tsoom:

—¿Aa cwintyꞌiaꞌyoꞌ na jeeⁿ ya chaꞌtso nmeiⁿꞌ? Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱ na mayuuꞌcheⁿ tixocaꞌndiinaꞌ cwii tsjo̱ꞌ nacjooꞌ xꞌiaaꞌnaꞌ. Nntyuiiꞌñꞌeⁿ lꞌaameiⁿꞌ.

ꞌNaaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na manndyooꞌ na nntycwii

(Mr. 13:3-23; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3Quia joꞌ saayâ ta na jndyu Olivos. Ndoꞌ quia jnda̱ tacatyeeⁿ Jesús joꞌ joꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê saantyjaaꞌâ jom cha nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê na ñencjo̱o̱yâ. Lꞌuuyâ:

—Catsuꞌ nda̱a̱yâ cwaaⁿ nluii na nmeiiⁿꞌ. Ndoꞌ ¿cwaaⁿ ꞌnaaⁿ na nleitquiooꞌ na mꞌmo̱ⁿnaꞌ na manndyoꞌnndaꞌ ndoꞌ na nntycwii tsjoomnancue?

4Tꞌo̱ Jesús nda̱a̱yâ, tsoom:

—Calꞌaꞌyoꞌ cwenta na tjaa ꞌñeeⁿ nnquiuꞌnnꞌaⁿ ꞌo cantyja ꞌnaaⁿ ñꞌoommeiⁿꞌ. 5Ee jndye nnꞌaⁿ nñequiona ñequio xueya na nluena: “Ja cwiluiindyo̱ nquii Cristo”, na nñeꞌquioꞌnnꞌaⁿna nnꞌaⁿ. 6Ee nntyꞌiaꞌyoꞌ na nndyocwjeeꞌcañoom ntiaꞌ ndoꞌ nleicꞌuaa ñꞌoom na cwiluii ntiaꞌ cwiicheⁿ ntyja. Sa̱a̱ tiñeꞌquiandyoꞌ na nlacatyuendyoꞌ ee maxjeⁿ jndeiꞌnaꞌ na nmeiⁿꞌ cwinomjndyee. Sa̱a̱ ndicwaⁿ tjo̱o̱cheⁿ na nntycwii tsjoomnancue. 7Nlaꞌwendye nnꞌaⁿ cwii ndyuaa nacjoo nnꞌaⁿ cwiicheⁿ ndyuaa. Ndoꞌ cwii tsaⁿmatsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ nntseiweñê nacjooꞌ cwiicheⁿ tsaⁿmatsꞌiaaⁿ. Jndye joo nncꞌoom jndoꞌ tꞌmaⁿ ndoꞌ nnconom ntycu na wjaatcuuñenaꞌ ndoꞌ jndye jo jndeii nntsꞌeii. 8Chaꞌtso nawiꞌmeiⁿꞌ cweꞌ weꞌyandyo laꞌxmaⁿnaꞌ. Quia nlquieꞌntyjo̱ ntꞌomcheⁿ nawiꞌ na jaaꞌti.

9’Jndye nnꞌaⁿ hasta ndiocheⁿ tsjoomnancue nncꞌomna na jndoona ꞌo ncꞌe na mꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Joꞌ na nlaꞌquioo nnꞌaⁿ ꞌo luee nnꞌaⁿ na nntaꞌwiꞌna ꞌo, ndoꞌ nlaꞌcwjeena ꞌo. 10Jndye nnꞌaⁿ nntjeiiꞌndyena cantyja na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna. Nncꞌomna na jndoondye ntyjeena hasta na nlꞌueeꞌndyena ñꞌoom na nntꞌuiinaꞌ ncꞌiaana. 11Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ nluena na profeta joona sa̱a̱ tiyuuꞌ ñꞌoom cwiñequiana. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ nñeꞌquioꞌnnꞌaⁿna. 12Ndoꞌ ncꞌe na nncjaantyꞌee nncjaantyꞌee natia, juunaꞌ nntsꞌaanaꞌ na tawiꞌ nꞌomndye ntyjeena. 13Sa̱a̱ juu tsꞌaⁿ na tyeⁿ cwiljooꞌñe cantyja ꞌnaⁿya hasta na macanda̱, tsaⁿꞌñeeⁿ nluiꞌnꞌmaaⁿñê. 14Chaꞌwaa tsjoomnancue nncꞌoo nnꞌaⁿ na nñeꞌquiana ñꞌoom nayawaañe cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Juunaꞌ nncwjiꞌyuuꞌñenaꞌ chiuu calꞌa nnꞌaⁿ cwii cwii ndyuaa, quia ljoꞌcheⁿ nncueꞌntyjo̱ na nntycwii tsjoomnancue.

15’ꞌÑeeⁿ juu tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseiꞌno̱ⁿꞌ ljoꞌ ñecatsonaꞌ. Juu profeta Daniel, seiljeiⁿ ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na jeeⁿcheⁿ ndyaaꞌ tiaaꞌ na nntseityuiiꞌ chaꞌtso. Quia na nntyꞌiaꞌyoꞌ na jnda̱ mamꞌaaⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ yuu na ljuꞌti na cwiluiiñenaꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, 16quia joꞌ chaꞌtsondyoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ tsꞌo̱ndaa Judea catsaleiꞌnomꞌyoꞌ quiiꞌ ntsjo̱. 17Juu xjeⁿꞌñeeⁿ ꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ na ljo nacjooꞌ waaꞌ ticandyocueeⁿ na nncjaaqueⁿꞌeⁿ joꞌ na nncwjeeⁿꞌeⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 18Ndoꞌ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ jo jnda̱a̱, na machꞌee tsꞌiaaⁿ, ticjaalcweeⁿꞌeⁿ na nncjaacachoom liaⁿꞌaⁿ. 19Ndoꞌ joo ncueeꞌñeeⁿ jeeⁿ wiꞌ nntjoom yolcu na ndeiindye ñequio yolcu na ꞌndaandye ndana. 20Calꞌaꞌyoꞌ tyꞌoo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nchii xcwe ncuee na teiⁿ, meiⁿ nchii xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ na nlcaⁿnaꞌ na caleiꞌnomꞌyoꞌ nawiꞌñeeⁿ. 21Ee quia ljoꞌcheⁿ nnquioo cwii nawiꞌ na tꞌmaⁿticheⁿ na meiⁿjom ndiiꞌ tyootjoom nnꞌaⁿ cantyjati xjeⁿ na tuii tsjoomnancue hasta jeꞌ. Ndoꞌ xuee na cwii wjaatinaꞌ, meiⁿ tajom cwii nluiinndaꞌ cwiicheⁿ nawiꞌ chaꞌna juunaꞌ. 22Ndoꞌ xeⁿ ticatsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tijndyeti xuee na nncꞌoom nawiꞌñeeⁿ quia joꞌ meiⁿcwii tsꞌaⁿ xocaluiꞌnꞌmaaⁿñe cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Sa̱a̱ ncꞌe na wiꞌ tsꞌoom nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ, nntsꞌaaⁿ na tijndyeti xuee na nncꞌoom nawiꞌñeeⁿ.

23’Joꞌ chii xeⁿ nntso cwii tsꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ: “Cantyꞌiaꞌyoꞌ ljo mꞌaaⁿ nquii na cwiluiiñe Cristo”, oo nntso tsꞌaⁿ: “Cantyꞌiaꞌyoꞌ, laꞌñeⁿ mꞌaaⁿ”, tilayuꞌyoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 24Ee maxjeⁿ nlquieꞌcañom nnꞌaⁿ ꞌo na nluena joona cwiluiindyena Cristo. Ndoꞌ nluena na profeta joona sa̱a̱ tiyuuꞌ ñꞌoom na cwiñeꞌquiana. Nlꞌana jndye nnom ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ ñequio jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na nncjaaweeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ cha xeⁿ na nnda̱a̱ nlꞌana na nñequioꞌnnꞌaⁿna nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. 25Matyuaaꞌti matseicandiiya ꞌo cwii tjo̱o̱cheⁿ na nluii joonaꞌ cha calꞌaꞌyoꞌ cwenta. 26Quia joꞌ xeⁿ nlue nnꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ: “Queⁿꞌyoꞌ cwenta, laꞌñeⁿ mꞌaaⁿ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom”, tintsaꞌyoꞌ joꞌ joꞌ. Ndoꞌ xeⁿ na nluena: “Cantyꞌiaꞌyoꞌ, luaaꞌ mꞌaaⁿ naquiiꞌ wꞌaa”, tilayuꞌyoꞌ na ljoꞌ. 27Ee ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee quia na nndyo̱o̱nndaꞌa nleitquiooꞌndyo̱ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na chaꞌwaa tsjoomnancue, chaꞌxjeⁿ na cwiwixuee chomtsuee yuu na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ hasta wjaantycwiinaꞌ ntyja na majaacue ñeꞌquioomꞌ. 28Sa̱a̱ nawiꞌñeeⁿ na jnda̱ tsjo̱o̱ na nntjomꞌyoꞌ, maxjeⁿ ticwinomꞌnaꞌ ee queⁿꞌyoꞌ cwenta, meiⁿyuucheⁿ na meindyuaa ꞌnaⁿ to̱ꞌ, joꞌ joꞌ nntjomndye cantꞌeiⁿ.

Nmeiiⁿ nntsꞌaanaꞌ quia na nndyonndaꞌ Jesús

(Mr. 13:24-37; Lc. 21:25-33; 17:26-30, 34-36)

29’Quia na jnda̱ teinomncue nawiꞌ tꞌmaⁿ ncueeꞌñeeⁿ, nleijaaⁿñe ñeꞌquioomꞌ, ndoꞌ mati chiꞌ taxocwixueeñe. Nntquiaandye cancjuu. Ndoꞌ chaꞌtso na cwilaꞌxmaⁿ najnda̱ na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee nntyuiiꞌ. 30Quia joꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, nleitquiooꞌ ꞌnaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya. Ndoꞌ nntseityꞌioonaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue. Ee nntyꞌiaana ja, tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na nluiiꞌa joꞌ joꞌ. Nndyo̱cua̱ naquiiꞌ nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndoꞌ ñequio na neiⁿncooꞌ nacaxuee na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱. 31Ndoꞌ njño̱o̱ⁿya ángeles ꞌnaⁿya na jndeii ntjo̱ꞌna ndu na nncꞌoona chaꞌwaa tsjoomnancue, na nlaꞌtjomna nnꞌaⁿ na jnda̱ tjeiiꞌndyo̱ cwentaya.

32’Calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ꞌnaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌoom higuera. Quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwinnteiꞌ lꞌo̱naꞌ ndoꞌ cwicaluiꞌ tsco ꞌndaa juunaꞌ, quia joꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na majnda̱ jaawindyooꞌ ncueesuaꞌ. 33Ndoꞌ majoꞌti quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwiluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, quia joꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na jnda̱ teindyooꞌ mꞌaaⁿnaꞌ. Manncwja̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa. 34Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ na xocwjeñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ hasta xjeⁿ na jnda̱ seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ. 35Tsjo̱ꞌluee ñꞌeⁿ tsjoomnancue nntycwiiñꞌeⁿnaꞌ sa̱a̱ ñꞌoom ꞌnaⁿya tijoom xuee nntsꞌaanaꞌ na xotseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ.

36’Sa̱a̱ meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticaljeii cwaaⁿ xuee ndoꞌ ꞌñeeⁿ xjeⁿ na nluii chaꞌtso nmeiⁿꞌ. Meiⁿ nquiee ángeles na mꞌaⁿ cañoomꞌluee ticaliuna, meiⁿ ja na cwiluiindyo̱ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom ticaljeiiya. Macanda̱ ñenquiicheⁿ Tsotya̱ya ntyjeeⁿ.

37’Chaꞌxjeⁿ na tyomꞌaⁿ nnꞌaⁿ ncuee quia ñetꞌoom Noé, maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nlꞌa nnꞌaⁿ quia na nncwja̱caño̱o̱ⁿya na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 38Ee ncueeꞌñeeⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na seicatsuu ndaaluaꞌntyꞌa tsjoomnancue tyomꞌaⁿ nnꞌaⁿ. Tyocwaꞌna, tyowena, tyowuncona, tyoñeꞌquiana ndana na nncꞌunco hasta juu xuee quia na tjaquieeꞌ Noé wꞌaandaa tꞌmaⁿ. 39Sa̱a̱ tiqueⁿna cwenta na waa na teincuuꞌ hasta matsꞌia joꞌ tyjeeꞌ ndaaluaꞌntyꞌa. Tyjeeꞌ candaa, tjachuunaꞌ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntjoom nnꞌaⁿ quia na nncwja̱caño̱o̱ⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. 40Ee juu xueeꞌñeeⁿ nntseijomnaꞌ mꞌaⁿ we nnꞌaⁿ na cwilꞌa tsꞌiaaⁿ jo jnda̱a̱. Cwii tsaⁿꞌñeeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ jom na mꞌaaⁿya ndoꞌ cwii maꞌndiinaꞌ. 41Nntseijomnaꞌ mꞌaⁿ we yolcu na cwitua. Cwii tsaⁿꞌñeeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ jom na mꞌaaⁿya ndoꞌ cwii maꞌndiinaꞌ.

42’Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ ee na ticaliuꞌyoꞌ cwaaⁿ xuee nncwjeeꞌcañoom nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom ꞌo. 43Ñꞌoomwaa calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ: Xeⁿ ntyjii tsꞌaⁿ cwaaⁿ nlquie naⁿcantyꞌue waⁿꞌaⁿ, tixocatsom meiⁿ xonquiaaⁿ na nncꞌooquieꞌna na nntjeiiꞌna ꞌnaⁿ. 44Joꞌ chii mati ꞌo cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ ee juu xjeⁿ na ticalaꞌtiuuꞌyoꞌ, majuuto xjeⁿꞌñeeⁿ nncwja̱caño̱o̱ⁿ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee.

Moso na matseicanda̱ ñequio moso na tiñeꞌtseicanda̱

(Lc. 12:41-48)

45’Calꞌuu mꞌaaⁿ cwii moso na jndo̱ꞌ tsꞌom ndoꞌ matseicanda̱, jom nlcoꞌjndyee patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na catsa̱ꞌntjoom chaꞌtso ntꞌomcheⁿ moso wꞌaaꞌñeeⁿ na nñequiaaⁿ nantquie nda̱a̱na quia na maweꞌntyjo̱ xjeⁿ. 46Quia na nncwjeeꞌ patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na tja cwii joo ndoꞌ nljeii na jeeⁿ ya cwenta machꞌeeⁿ, tꞌmaⁿ nñequiaanaꞌ na neiiⁿꞌ. 47Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, mayuuꞌcheⁿ na chaꞌtso ꞌnaⁿ na matseixmaⁿ patromꞌñeeⁿ, nntioom cwenta lꞌo̱ mosoomꞌm. 48Sa̱a̱ calꞌuu na juu mosoꞌñeeⁿ cwiluiiñê na tia tsꞌaⁿñê ndoꞌ nntseitioom naquiiꞌ tsꞌoom na taxocwjeeꞌ patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ na tyuaaꞌ, 49ndoꞌ nnto̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na nncwjaaⁿꞌaⁿ ntyjemosoñe na mꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Nlcwaꞌjndooꞌñê ndoꞌ nntseijomñê nncꞌom ñequio naⁿcandyee. 50Matsꞌia joꞌ nncwjeeꞌ patrom ꞌnaaⁿꞌaⁿ cwii xuee na ticꞌomcꞌeⁿ ndoꞌ hora na ticatseitioom na nncwjeeꞌ. 51Cwajndii nntseiseiꞌ patrom jom, jnda̱ nncjuꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ jom yuu na mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaya na ya nnꞌaⁿndye. Joꞌ joꞌ nntyꞌioom ndoꞌ nneiⁿnqueeⁿ ndeiꞌnꞌoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index