Search form

Mateo 24:14

14Chaꞌwaa tsjoomnancue nncꞌoo nnꞌaⁿ na nñeꞌquiana ñꞌoom nayawaañe cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Juunaꞌ nncwjiꞌyuuꞌñenaꞌ chiuu calꞌa nnꞌaⁿ cwii cwii ndyuaa, quia ljoꞌcheⁿ nncueꞌntyjo̱ na nntycwii tsjoomnancue.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index