Search form

Mateo 24:24

24Ee maxjeⁿ nlquieꞌcañom nnꞌaⁿ ꞌo na nluena joona cwiluiindyena Cristo. Ndoꞌ nluena na profeta joona sa̱a̱ tiyuuꞌ ñꞌoom na cwiñeꞌquiana. Nlꞌana jndye nnom ꞌnaaⁿ tꞌmaⁿ ñequio jndye nnom tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na nncjaaweeꞌ nꞌom nnꞌaⁿ cha xeⁿ na nnda̱a̱ nlꞌana na nñequioꞌnnꞌaⁿna nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index