Search form

Mateo 24:27

27Ee ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee quia na nndyo̱o̱nndaꞌa nleitquiooꞌndyo̱ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na chaꞌwaa tsjoomnancue, chaꞌxjeⁿ na cwiwixuee chomtsuee yuu na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ hasta wjaantycwiinaꞌ ntyja na majaacue ñeꞌquioomꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index