Search form

Mateo 24:29

Nmeiiⁿ nntsꞌaanaꞌ quia na nndyonndaꞌ Jesús

(Mr. 13:24-37; Lc. 21:25-33; 17:26-30, 34-36)

29’Quia na jnda̱ teinomncue nawiꞌ tꞌmaⁿ ncueeꞌñeeⁿ, nleijaaⁿñe ñeꞌquioomꞌ, ndoꞌ mati chiꞌ taxocwixueeñe. Nntquiaandye cancjuu. Ndoꞌ chaꞌtso na cwilaꞌxmaⁿ najnda̱ na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee nntyuiiꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index