Search form

Mateo 24:3

ꞌNaaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na manndyooꞌ na nntycwii

(Mr. 13:3-23; Lc. 21:7-24; 17:22-24)

3Quia joꞌ saayâ ta na jndyu Olivos. Ndoꞌ quia jnda̱ tacatyeeⁿ Jesús joꞌ joꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿñê saantyjaaꞌâ jom cha nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê na ñencjo̱o̱yâ. Lꞌuuyâ:

—Catsuꞌ nda̱a̱yâ cwaaⁿ nluii na nmeiiⁿꞌ. Ndoꞌ ¿cwaaⁿ ꞌnaaⁿ na nleitquiooꞌ na mꞌmo̱ⁿnaꞌ na manndyoꞌnndaꞌ ndoꞌ na nntycwii tsjoomnancue?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index