Search form

Mateo 24:30

30Quia joꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee, nleitquiooꞌ ꞌnaaⁿ cantyja ꞌnaⁿya. Ndoꞌ nntseityꞌioonaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue. Ee nntyꞌiaana ja, tsaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na nluiiꞌa joꞌ joꞌ. Nndyo̱cua̱ naquiiꞌ nchquiu ñequio najndeii na matseixmaⁿya ndoꞌ ñequio na neiⁿncooꞌ nacaxuee na cwiluiitꞌmaⁿndyo̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index