Search form

Mateo 26

Cwiꞌmaⁿna na nntꞌuena Jesús

(Mr. 14:1-2; Lc. 22:1-2; Jn. 11:45-53)

1Jnda̱ na seineiⁿ Jesús chaꞌtso ñꞌoommeiⁿꞌ, seineiiⁿ nda̱a̱ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê. 2Tsoom:

—ꞌO nquiuꞌyoꞌ na we xuee cwii tjo̱o̱ ndoꞌ nncueeꞌ xuee pascua. Ndoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee maquialjoꞌ nñeꞌquia nnꞌaⁿ cwenta ja luee nnꞌaⁿ na nntyꞌioomna ja tsꞌoomꞌnaaⁿ.

3Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom, mañejuu xjeⁿꞌñeeⁿ tjomndyena tachꞌeeⁿꞌ wꞌaa tꞌmaⁿ, waaꞌ tyee na cwiluiitquieñe na jndyu Caifás. 4Tyoꞌmaⁿna ñꞌeⁿ ncꞌiaana chiuu nlꞌayoona na nñequioꞌnnꞌaⁿna Jesús cha ntꞌuena jom, ndoꞌ na nlaꞌcueeꞌna jom. 5Jlaꞌtiuuna, jluena nda̱a̱ ncꞌiaana:

—Sa̱a̱ ticatꞌua̱a̱ya jom xcwe ncuee cha ticalaꞌwendye nnꞌaⁿ nacjooya.

Tuꞌnquio cwii yuscu ncheⁿꞌ xqueⁿ Jesús

(Mr. 14:3-9; Jn. 12:1-8)

6Tyomꞌaaⁿ Jesús tsjoom Betania waaꞌ Simón, tsaⁿ na ñechuu tycu lepra. 7Wacatyeeⁿ nacañoomꞌ meiⁿsa ndoꞌ tueeꞌcañoom cwii yuscu na maleiñꞌoom cwii tsioo na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ tsjo̱ꞌ canchiiꞌ na jndyu alabastro. Tsiooꞌñeeⁿ ñjom ncheⁿꞌ cachi na jeeⁿ jnda. Tuꞌnquioom joonaꞌ xqueⁿ Jesús. 8Ndoꞌ jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê, quia na ntyꞌiaayâ na luaaꞌ, jlaꞌliooꞌndyô̱, lꞌuuyâ:

—Jeeⁿcheⁿ ndyaaꞌ cweꞌchi tsuu ncheⁿꞌ. 9Yati xeⁿ teilꞌuanaꞌ ee jndye sꞌom nncwjiꞌnaꞌ na nluii naya ndyeñeeⁿꞌ.

10Quia seiꞌno̱ⁿꞌ Jesús na luaaꞌ cwilꞌuuyâ, tsoom nda̱a̱yâ:

—¿Chiuu na cwilaꞌliooꞌndyoꞌ ñꞌeⁿ yuscumꞌaaⁿꞌ? ee jeeⁿ tjacanjoomꞌ nayawaaꞌ na sꞌaaⁿ ñꞌeⁿndyo̱. 11Ee ja nchii ñequiiꞌcheⁿ nncꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ sa̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ mꞌaⁿna quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. 12Yuscumꞌaaⁿꞌ na tuꞌnquioom ncheⁿꞌ nacjoya, matseijndaaꞌñenaꞌ na nncjaacantyꞌiuuꞌndyo̱. 13Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiⁿyuucheⁿ na nñeꞌquia nnꞌaⁿ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na chaꞌwaa tsjoomnancue, maxjeⁿ nlaꞌneiⁿna cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na sꞌaa yuscumꞌaaⁿꞌ cha ticatsuu ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.

Judas mañequiaaⁿ cwenta Jesús luee ntyee

(Mr. 14:10-11; Lc. 22:3-6)

14Ndoꞌ cwii jâ nnꞌaⁿ na canchooꞌwendyô̱, juu tsaⁿ na jndyu Judas Iscariote, tjaaⁿ na mꞌaⁿ ntyee na cwiluiitquiendye. 15Tsoom nda̱a̱na:

—¿Cwanti nncwantjo̱ⁿ nlꞌaꞌyoꞌ, nñequia cwenta Jesús lueeꞌyoꞌ?

Jlaꞌjndaaꞌndyena, tquiana ntquiuu nchooꞌ qui sꞌom xuee. 16Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ, tyolꞌueeꞌñê chiuu ya nntsꞌaaⁿ na nñequiaaⁿ cwenta Jesús lueena.

Sa̱ꞌntjom Jesús na cuaa Cena

(Mr. 14:12-25; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)

17Tueeꞌ xuee na cwiwityeⁿ ncuee na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ tyooꞌ na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ. Jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús jlaꞌcandyooꞌndyô̱ na mꞌaaⁿ, lꞌuuyâ:

—¿Yuu lꞌue tsꞌomꞌ na nntsalajndaaꞌndyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee pascua na nleiñꞌoomꞌ na nlquiꞌ catsmaⁿ?

18Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ, tsoom:

—Catsaquieꞌyoꞌ quiiꞌ tsjoom, canduꞌyoꞌ nnom juu tsꞌaⁿ na nliuꞌyoꞌ: “Ndiꞌ matso Maestro tsꞌaⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ na majnda̱ jaaweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nlcoꞌwiꞌnaꞌ jom. Lꞌue tsꞌoom na nnteijndeiꞌ waꞌ na nleijndaaꞌ na nlcwaaⁿꞌaⁿ, nlqueeⁿ catsmaⁿ na nntseitꞌmaaⁿꞌñê xuee pascua ñequio jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê.”

19Ndoꞌ lꞌaayâ chaꞌxjeⁿ na tsoom. Jlajndaaꞌndyô̱ na nlcwaaꞌâ natmaaⁿ xuee pascua.

20Jnda̱ na teinco̱o̱ⁿꞌ ncue, tjawacatyeeⁿ Jesús nacañoomꞌ meiⁿsa ñequio jâ na canchooꞌwendyô̱. 21Ndoꞌ yocheⁿ na cwicwaaꞌâ to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ, seineiiⁿ nda̱a̱yâ, tsoom:

—Mayuuꞌcheⁿ nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, cwiindyoꞌ ꞌo nñequiaa cwenta ja luee nnꞌaⁿ.

22Ñꞌoomwaaꞌ jeeⁿ ndyaaꞌ seichjooꞌnaꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ. To̱o̱ꞌâ cwii ndoꞌ cwiindyô̱ taꞌxꞌa̱a̱yâ nnoom, lꞌuuyâ:

—Ta, ¿aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na ja?

23Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ, tsoom:

—Cwii tsꞌaⁿ na jnda̱ tjoom xiowaa ñꞌeⁿndyo̱, tsaⁿꞌñeeⁿ nñequiaaⁿ cwenta ja. 24Ndoꞌ maxjeⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee chaꞌxjeⁿ na matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ jeeⁿ ntyꞌiaaꞌñe juu tsꞌaⁿ na nñequiaa cwenta ja luee nnꞌaⁿ. Yati xeⁿ tîcaluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ.

25Quia joꞌ tꞌo̱ Judas, tsaⁿ na nñequiaa cwenta jom. Tso:

—ꞌU Maestro, ¿aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na ja?

Tꞌo̱ Jesús nnoom:

—Majoꞌndyo chaꞌxjeⁿ jnda̱ tsuꞌ.

26Yocheⁿ na cwicwaaꞌâ toꞌñom Jesús tyooꞌ, seitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Tyjeeⁿ juunaꞌ, tquiaaⁿ nda̱a̱yâ. Tsoom:

—Catoꞌñoomꞌyoꞌ cwaꞌyoꞌ tyooꞌwaa, ee cwiluiiñenaꞌ seiiꞌa.

27Mati toꞌñoom cwii waso na ñjom ndaa winom, tquiaaⁿ na quianlꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jnda̱ chii tquiaaⁿ juunaꞌ nda̱a̱yâ, tsoom:

—Luaa cweꞌyoꞌ. Caluiꞌ cjaanaꞌ. 28Ndaa winomwaa cwiluiiñenaꞌ nioomꞌa na ñequio juunaꞌ maqua̱ⁿtya̱ⁿya ñꞌoom xco cha nnda̱a̱ ntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿ jndyendye nnꞌaⁿ. 29Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, xuee na cwii wjaatinaꞌ taxocꞌuanndaꞌa ndaa winom hasta quia jnda̱ tueꞌntyjo̱ na mamatsa̱ꞌntjom Tsotya̱. Quia ljoꞌcheⁿ nncꞌuaxco̱ juunaꞌ ñꞌeⁿndyoꞌ yuu na matsa̱ꞌntjoom.

Jesús matseicañeeⁿ na nncwjiꞌñe Pedro

(Mr. 14:26-31; Lc. 22:31-34; Jn. 13:36-38)

30Taayâ cwii luantsa, jnda̱ chii jluiiꞌâ joꞌ joꞌ. Saayâ ta na jndyu Olivos. 31Quia joꞌ tso Jesús nda̱a̱yâ:

—Tsjom jeꞌ chaꞌtsondyoꞌ ꞌo nntjeiꞌndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱. Ee ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom matsonaꞌ: “Nlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ juu tsꞌaⁿ na machꞌee cwenta canmaⁿ. Ndoꞌ canmaⁿ ntsmeiiⁿꞌeⁿ nntꞌoomꞌndyeyoꞌ.”

32Ndoꞌ tsotyeeⁿ nda̱a̱yâ:

—Ja quia na jnda̱ mawando̱ꞌxco̱ na jnda̱ tyꞌio̱, nncjo̱jndya̱a̱ tsꞌo̱ndaa Galilea, xeⁿ jnda̱ nntsantyjo̱ꞌyoꞌ.

33Ndoꞌ tꞌo̱ Pedro nnoom, tso:

—Meiiⁿ chaꞌtsondye naⁿmꞌaⁿꞌ nntjeiiꞌndyena ñꞌeⁿndyuꞌ sa̱a̱ ja tijoom cwjiꞌndyo̱ ñꞌeⁿndyuꞌ.

34Tꞌo̱ Jesús nnoom, tso:

—Mayuuꞌcheⁿ matsjo̱o̱ njomꞌ, tsjom jeꞌ, cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo, sa̱a̱ ꞌu jnda̱ ndyee ndiiꞌ macwjiꞌndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.

35Tso Pedro nnoom:

—Meiiⁿ na nncjuꞌnaꞌ na cꞌio̱ ñꞌeⁿndyuꞌ sa̱a̱ tijoom cwjiꞌndyo̱ cantyja ꞌnaⁿꞌ.

Ndoꞌ majuu ñꞌoom tꞌo̱o̱yâ na chaꞌtsondyô̱ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús.

Matseineiⁿ Jesús nnon Tyꞌo̱o̱tsꞌom quiiꞌ ntjom Getsemaní

(Mr. 14:32-42; Lc. 22:39-46)

36Ndoꞌ squia̱a̱yâ cwii joo na jndyunaꞌ Getsemaní. Tsoom nda̱a̱yâ:

—Cwindyuaandyoꞌ ñjaaⁿñe yocheⁿ na jo̱ luaaꞌ na nntseina̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

37Quia joꞌ tjatyeeⁿ, tjañꞌoom Pedro ñequio we ntseinda Zebedeo. Jnaⁿnaꞌ na tꞌmaⁿ matseiꞌndaaꞌnaꞌ ntyjeeⁿ, ndoꞌ jeeⁿ matseichjooꞌnaꞌ tsꞌoom. 38Tsoom nda̱a̱na:

—Jeeⁿcheⁿ ndyaaꞌ matseichjooꞌnaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ hasta jom ndyoweꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. Caljooꞌndyoꞌ ljoo. Cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ, calajomndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱, nchii cwindaꞌyoꞌ.

39Quia joꞌ tjatjatyeeⁿ chjoowiꞌ. Tjawanquioom na matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyochꞌeeⁿ tyꞌoo nnom, tsoom:

—Tsotya̱ya, xeⁿ aa waa na nnda̱a̱ nluii, quiaaꞌ na tincwino̱o̱ⁿya nawiꞌwaa na matseijomnaꞌ cwii na jeeⁿ ja. Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaꞌ macaⁿꞌa, caluii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ nncuꞌ, nchii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ ja.

40Jnda̱ joꞌ jndyolcweeⁿꞌeⁿ na mꞌaⁿ ndyee naⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê. Ljeiiⁿ na cwindana. Tsoom nnom Pedro:

—ꞌU Pedro, ¿aa tîcanda̱a̱ nlaquii nꞌomꞌyoꞌ meiiⁿ ñeꞌcwii hora na ticandaꞌyoꞌ na nlajomndyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱? 41Chaꞌtsondyoꞌ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ na calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha ticjaachuunaꞌ ꞌo xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌnaꞌ quia wiꞌ cwitjomꞌyoꞌ. Mayuuꞌ, jeeⁿ mꞌaaⁿcꞌeeꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na nntsꞌaa yuu na macaⁿnaꞌ sa̱a̱ ncꞌe na tsꞌaⁿ tseixmaaⁿ, tileicanaⁿñê.

42Jnda̱ joꞌ tjannaaⁿꞌaⁿ na jnda̱ we ndiiꞌ na nntseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tsoom:

—Tsotya̱ya, xeⁿ xocanda̱a̱ na nncwinomꞌnaꞌ nawiꞌ na nntjo̱ⁿya, ñecuaa, caluii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ nncuꞌ.

43Jndyonnaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ. Ljeiiⁿ maxjeⁿ cwindana, ee jeeⁿ tyeⁿ maleichuu tsaⁿtsjom joona. 44Quia joꞌ ꞌñeeⁿ joona, tjannaaⁿꞌaⁿ na seineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ ndyee ndiiꞌ. Mañejooti ñꞌoom tyotseityꞌooñê. 45Tyjeeꞌcañoomnnaaⁿꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom nda̱a̱na:

—¿Aa maxjeⁿ ndicwaⁿ cwindaꞌyoꞌ? Ya na mañjom cwitaꞌjndyeeꞌyoꞌ. Cwa jeꞌ cꞌomꞌcꞌeendyoꞌ, ee jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ cantyja ꞌnaⁿya na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee. Jeꞌ mañequiaa tsꞌaⁿ cwenta ja luee nnꞌaⁿ na wiꞌndye. 46Quicantyjaꞌyoꞌ, cjaaya. Cantyꞌiaꞌyoꞌ luaaꞌ mandyocwjeeꞌcañoom juu tsꞌaⁿ na mañequiaa cwenta ja luee nnꞌaⁿ.

Tꞌuena Jesús

(Mr. 14:43-50; Lc. 22:47-53; Jn. 18:2-11)

47Ndicwaⁿ matseineiⁿ Jesús ndoꞌ tyjeeꞌcañoom Judas, cwii jâ nnꞌaⁿ na canchooꞌwendyô̱. Jndyochom jndye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ ntyee na cwiluiitquiendye ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom. Cwileiꞌcho naⁿꞌñeeⁿ ncjo espadas ñequio nꞌoom nchꞌio. 48Ndoꞌ Judas, tsaⁿ na tquiaa cwenta Jesús, jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿ ꞌnaaⁿ chiuu waa na nntsꞌaaⁿ. Tsoom:

—Tsꞌaⁿ na nncꞌua ntsmaⁿꞌ maxjeⁿ juu na cwilꞌueꞌyoꞌ. Mana catꞌueꞌyoꞌ jom.

49Mañoomꞌ tyjeeꞌcañoom nacañoomꞌ Jesús. Tsoom nnom:

—Xmaⁿndyuꞌ Maestro.

Ndoꞌ tꞌom ntsmaⁿꞌ Jesús. 50Tso Jesús nnoom:

—Xmaⁿndyuꞌ. Tsꞌiaaⁿ na jndyoꞌ, mana catseicanda̱a̱ꞌndyuꞌ.

Quia joꞌ tquieꞌcañom naⁿꞌñeeⁿ Jesús, tꞌuena jom. Jlaꞌtyeⁿna jom.

51Ndoꞌ cwiindyô̱ jâ na ñꞌa̱a̱ⁿyâ ñꞌeⁿ Jesús, tjeiꞌñoomñe xjooꞌ. Tyjee tsuaꞌqui mosooꞌ tyee na cwiluiitquieñe. 52Quia joꞌ tso Jesús nnoom:

—Cwjaaꞌndyuꞌnndaꞌ xjoꞌ naquiiꞌ tjaⁿwaaꞌnaꞌ. Ee juu tsꞌaⁿ na machꞌee nata̱ꞌ quio xjo mañequio joꞌ nncueeⁿꞌeⁿ. 53¿Aa ticatseitiuuꞌ na nnda̱a̱ nlcaaⁿꞌa nnom Tsotya̱ ndoꞌ jom mañoomꞌ njñoom meiⁿcheⁿ ntmaaⁿꞌ ángeles na nnteiꞌjndeiina ja? 54Sa̱a̱ xeⁿ na nmeiⁿꞌ nntsꞌaa, ¿chiuu nntseicanda̱a̱ꞌñeyuunaꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌaⁿ na matsonaꞌ na tseixmaⁿya na catjo̱ⁿya na luaa?

55Ndoꞌ tso Jesús nda̱a̱ chaꞌtso nnꞌaⁿ:

—Jndaꞌjom ñꞌeⁿ ncjo espadas ñꞌeⁿ nꞌoom nchꞌio tquiocatꞌueꞌyoꞌ ja chaꞌcwijom tquioꞌyoꞌ nacjooꞌ cwii tsaⁿcanchꞌue. ꞌIo ndii ꞌio ñetaꞌcatya̱ⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ na ñetꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ, sa̱a̱ tîcatꞌueꞌyoꞌ ja. 56Sa̱a̱ chaꞌtso na matjo̱ⁿ nmeiiⁿ cwicaluiꞌyuuꞌ ñꞌoom ndyuee profetas.

Quia joꞌ chaꞌtsondyô̱ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús jleiꞌno̱o̱ⁿyâ, ꞌndya̱a̱yâ jom na ñenqueⁿ.

ꞌOoqueⁿna Jesús luee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye

(Mr. 14:53-65; Lc. 22:54-55, 63-71; Jn. 18:12-14, 19-24)

57Quia joꞌ nquiee nnꞌaⁿ na tꞌue Jesús, tyꞌeñꞌomna jom waaꞌ Caifás, juu tyee na cwiluiitquieñe. Joꞌ joꞌ jnda̱ tjomndye nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom. 58Ndoꞌ Pedro tquiacheⁿ tquia tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ Jesús. Tueⁿꞌeⁿ waaꞌ tyee na cwiluiitquieñe. Tjaqueⁿꞌeⁿ tachꞌeeⁿꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ. Tjacjom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom, cha nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ chiuu nncjaajuꞌyuunaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús.

59Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom ñequio chaꞌtsondye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ, tyolꞌueena nnꞌaⁿ na calue ñꞌoom cantu nacjooꞌ Jesús cha nnda̱a̱ nleijndaaꞌ jnaaⁿꞌaⁿ na cueeⁿꞌeⁿ. 60Sa̱a̱ meiiⁿ na jndye nnꞌaⁿ jlue ñꞌoom cantu nacjoomꞌm na waa jnaaⁿꞌaⁿ maxjeⁿ ticaluiꞌyuuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. Jnda̱ chii wendye naⁿꞌñeeⁿ tjoomꞌ cantu jluena:

61—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ ñetsoom jom nntseityueeⁿꞌeⁿ watsꞌom tꞌmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ ñendyee xuee na nntsꞌaaxcoom cwiicheⁿ.

62Quia joꞌ nquii tyee na cwiluiitquieñe teintyjeeⁿꞌeⁿ, tsoom nnom Jesús:

—¿Aa maxjeⁿ meiⁿcwii ñꞌoom ticꞌo̱ꞌ? ¿Chiuu waayuu na nmeiiⁿꞌ ñꞌoom cwitjeiꞌyuuꞌndye naⁿmꞌaⁿꞌ nacjoꞌ?

63Sa̱a̱ Jesús meiⁿcwii ñꞌoom ticꞌo̱o̱ⁿ. Quia joꞌ nquii tyee na cwiluiitquieñe tso nnoom:

—Ñequio xueeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ, tyeⁿ matsa̱ꞌntjo̱ⁿya ꞌu, catsuꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ. Catsuꞌndyeyuꞌ nndya̱a̱yâ, ¿aa ꞌu cwiluiindyuꞌ Cristo, Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom?

64Tꞌo̱ Jesús nnoom:

—Majoꞌndyo ñꞌoom na matsuꞌ. Ndoꞌ mati matseicandiiya ꞌo na ꞌio cha xuee na cwii wjaatinaꞌ nntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na mꞌaaⁿndyo̱ yuu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja ntyjaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya. Jom tseixmaaⁿ chaꞌtso najnda̱. Ndoꞌ nntyꞌiaꞌyoꞌ ja na nnaaⁿ cañoomꞌluee na nndyo̱cua̱nndaꞌa ñequio nchquiu.

65Quia joꞌ tyee na cwiluiitquieñe jndiiꞌñê liaⁿꞌaⁿ na lioomꞌm, tsoom:

—Tsaⁿmꞌaaⁿ jnda̱ seineiiⁿ ñꞌomntjeiⁿ nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ticaⁿtinaꞌ ꞌñeeⁿ na nncwjiꞌyuuꞌñe nacjoomꞌm. ꞌO cwindyeꞌyoꞌ ñꞌomntjeiⁿ na tsoom. 66¿Ljoꞌ cwilatiuuꞌyoꞌ jeꞌ ñꞌeⁿñê?

Tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ nnoom, jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ maxjeⁿ tseixmaaⁿ na cueeⁿꞌeⁿ.

67Ndoꞌ tyojñomna ndaajnaⁿꞌ nnoom. Tyotioona ndaꞌ jom ndoꞌ ntꞌom tyotmeiiⁿꞌ ndaꞌ watmeiⁿ nnoom. 68Ndoꞌ jluena nnoom:

—ꞌU na cwiluiindyuꞌ Cristo na jñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwa cjaaweeꞌ ꞌndyoꞌ ꞌñeeⁿ tmeiⁿꞌ ndaꞌ ꞌu.

Macwjiꞌñe Pedro cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

(Mr. 14:66-72; Lc. 22:56-62; Jn. 18:15-18, 25-27)

69Yocheⁿ na cwiluii na nmeiiⁿꞌ, Pedro wacatyeeⁿ tachꞌeⁿ ndoꞌ tyjeeꞌcañoom cwii yuscu na mandiꞌntjom joꞌ joꞌ. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—ꞌU maxjeⁿ ñeñꞌeⁿꞌ ñꞌeⁿ Jesús, tsaⁿ na jnaⁿ Galilea.

70Sa̱a̱ Pedro tjeiꞌñê ñequio na ndye chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Meiⁿchjoo ticaljeii ñꞌoom na matsuꞌ.

71Jnda̱ chii tjaaⁿ na waa ꞌndyootsꞌa tꞌmaⁿ ndoꞌ cwiicheⁿ yuscu na mandiꞌntjom joꞌ joꞌ ljeii jom. Tso tsaⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ na nndyooꞌ:

—Tsaⁿmꞌaaⁿ maxjeⁿ ñeñꞌeeⁿ ñꞌeⁿ Jesús, tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret.

72Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ tjeiꞌñe Pedro mana tjeiꞌyom xueeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tsoom:

—Ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ticwajnaⁿꞌa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

73Tyoowiquiuuꞌ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na meintyjeeꞌ joꞌ joꞌ tyꞌentyjaaꞌna jom. Jluena nnoom:

—Mayuuꞌcheⁿ na ꞌu cwii joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ. Ee ñꞌoom na matseiꞌneiⁿꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na Galilea jnaⁿꞌ.

74Quia joꞌ to̱ꞌ Pedro na tjuꞌ cheⁿnqueⁿ ñꞌomwiꞌ nacjoomꞌm. Tsoom na ntyjiicheⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mayomꞌm. Tsoom:

—Ja maxjeⁿ ticwajnaⁿꞌa tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

Ndoꞌ majoꞌto xjeⁿꞌñeeⁿ seixuaa caxtijndyo. 75Mañoomꞌ tjañjoomꞌ tsꞌom Pedro juu ñꞌoom na jnda̱ tso Jesús nnoom: “Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntseixuaa caxtijndyo sa̱a̱ ꞌu jnda̱ ndyee ndiiꞌ macwjiꞌndyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.” Mana jlueeⁿꞌeⁿ chꞌeⁿ. Seiꞌndaaꞌñꞌeⁿnaꞌ ntyjeeⁿ, tyotyꞌioom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index