Search form

Mateo 26:17

Sa̱ꞌntjom Jesús na cuaa Cena

(Mr. 14:12-25; Lc. 22:7-23; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)

17Tueeꞌ xuee na cwiwityeⁿ ncuee na cwicwaꞌ nnꞌaⁿ tyooꞌ na tjaa ndaaljoꞌ tjaquieeꞌ. Jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿ Jesús jlaꞌcandyooꞌndyô̱ na mꞌaaⁿ, lꞌuuyâ:

—¿Yuu lꞌue tsꞌomꞌ na nntsalajndaaꞌndyô̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee pascua na nleiñꞌoomꞌ na nlquiꞌ catsmaⁿ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index