Search form

Mateo 26:18

18Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ, tsoom:

—Catsaquieꞌyoꞌ quiiꞌ tsjoom, canduꞌyoꞌ nnom juu tsꞌaⁿ na nliuꞌyoꞌ: “Ndiꞌ matso Maestro tsꞌaⁿ na maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱yâ na majnda̱ jaaweꞌntyjo̱ xjeⁿ na nlcoꞌwiꞌnaꞌ jom. Lꞌue tsꞌoom na nnteijndeiꞌ waꞌ na nleijndaaꞌ na nlcwaaⁿꞌaⁿ, nlqueeⁿ catsmaⁿ na nntseitꞌmaaⁿꞌñê xuee pascua ñequio jâ nnꞌaⁿ na cwilajomndyô̱ ñꞌeⁿñê.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index