Search form

Mateo 26:24

24Ndoꞌ maxjeⁿ nlcoꞌwiꞌnaꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee chaꞌxjeⁿ na matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ jeeⁿ ntyꞌiaaꞌñe juu tsꞌaⁿ na nñequiaa cwenta ja luee nnꞌaⁿ. Yati xeⁿ tîcaluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index