Search form

Mateo 26:39

39Quia joꞌ tjatjatyeeⁿ chjoowiꞌ. Tjawanquioom na matseitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyochꞌeeⁿ tyꞌoo nnom, tsoom:

—Tsotya̱ya, xeⁿ aa waa na nnda̱a̱ nluii, quiaaꞌ na tincwino̱o̱ⁿya nawiꞌwaa na matseijomnaꞌ cwii na jeeⁿ ja. Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaꞌ macaⁿꞌa, caluii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌomꞌ nncuꞌ, nchii chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index