Search form

Mateo 26:58

58Ndoꞌ Pedro tquiacheⁿ tquia tjantyjo̱o̱ⁿ naxeⁿꞌ Jesús. Tueⁿꞌeⁿ waaꞌ tyee na cwiluiitquieñe. Tjaqueⁿꞌeⁿ tachꞌeeⁿꞌ wꞌaaꞌñeeⁿ. Tjacjom quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta watsꞌom, cha nntyꞌiaaⁿꞌaⁿ chiuu nncjaajuꞌyuunaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index