Search form

Mateo 26:59

59Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom ñequio chaꞌtsondye ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nꞌiaaⁿ, tyolꞌueena nnꞌaⁿ na calue ñꞌoom cantu nacjooꞌ Jesús cha nnda̱a̱ nleijndaaꞌ jnaaⁿꞌaⁿ na cueeⁿꞌeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index