Search form

Mateo 26:64

64Tꞌo̱ Jesús nnoom:

—Majoꞌndyo ñꞌoom na matsuꞌ. Ndoꞌ mati matseicandiiya ꞌo na ꞌio cha xuee na cwii wjaatinaꞌ nntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaⁿ cañoomꞌluee na mꞌaaⁿndyo̱ yuu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ ja ntyjaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya. Jom tseixmaaⁿ chaꞌtso najnda̱. Ndoꞌ nntyꞌiaꞌyoꞌ ja na nnaaⁿ cañoomꞌluee na nndyo̱cua̱nndaꞌa ñequio nchquiu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index