Search form

Mateo 27

ꞌOoñꞌomna Jesús na mꞌaaⁿ Pilato

(Mr. 15:1; Lc. 23:1-2; Jn. 18:28-32)

1Quia na jnda̱ teincoo chaꞌtso ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsjoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos ñeꞌcwii jlaꞌtjoomꞌna ñꞌoom na tꞌmaⁿna cueꞌ Jesús. 2Jlaꞌtyeⁿna jom, tyꞌeñꞌomna jom. Tyꞌecatioona cwenta jom lꞌo̱ nquii Poncio Pilato na juu cwiluiiñe gobiernom.

Cantyja na tueꞌ Judas

3Ndoꞌ Judas, tsꞌaⁿ na tquiaa cwenta Jesús luee naⁿꞌñeeⁿ, quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jnda̱ teijndaaꞌ na nncueꞌ Jesús, tioo na jeeⁿ tia ntyjeeⁿ cantyja na sꞌaaⁿ. Tjatseilcweeⁿꞌeⁿ ntquiuu nchooꞌ nqui sꞌom xuee nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsjoom. 4Tsoom nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ:

—Tꞌmaⁿ jnaⁿya waa na seiquio̱o̱ya cwii tsꞌaⁿ lueeꞌyoꞌ na tjaaꞌnaⁿ jnaⁿ tseixmaⁿ.

Tꞌo̱o̱ naⁿꞌñeeⁿ nnoom, jluena:

—¿Ljoꞌ machꞌeenaꞌ jâ na ljoꞌ? Candoꞌ nncuꞌ.

5Quia joꞌ Judas tyeⁿnqueeⁿꞌeⁿ sꞌom xueeꞌñeeⁿ naquiiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ. Jnda̱ joꞌ jlueeⁿꞌeⁿ, tjaaⁿ. Tjatseintyjañê, seicueeꞌñe cheⁿnqueⁿ.

6Ntyee na cwiluiitquiendye jlaꞌxcwiina sꞌomꞌñeeⁿ. Jluena:

—Sꞌommeiiⁿ jnda̱ njomlꞌua na nncueꞌ tsꞌaⁿ. Joꞌ chii ticatyꞌiomyanaꞌ na nlatjo̱o̱ⁿꞌa joonaꞌ ñequio sꞌom na cwiquioo cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

7Jnda̱ na jlaꞌtjoomꞌna ñꞌoom ñꞌeⁿ ncꞌiaana, jlaꞌcatsuuna sꞌomꞌñeeⁿ. Tiomlꞌuana cwii taⁿꞌ tyuaa na jnda̱a̱ tsꞌaⁿ na machꞌee ncuaa. Joꞌ joꞌ lꞌana watsꞌom tyueꞌ yuu na nncꞌoocatyꞌiuuna lꞌoo, nnꞌaⁿ na cweꞌ cwiquieya tsjoomna. 8Cweꞌ joꞌ hasta xuee jeꞌ jndyu tyuaaꞌñeeⁿ Tyuaa Niomꞌ. 9Ndoꞌ na luaaꞌ tuii seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom ꞌndyoo profeta Jeremías, tsoom: “Nnꞌaⁿ Israel jlaꞌjndaaꞌndyena na njomlꞌuañe tsꞌaⁿ ntquiuu nchooꞌ nqui sꞌom xuee. Jnda̱ chii toꞌñoomlcweꞌna sꞌomꞌñeeⁿ. 10Ñequio joonaꞌ jlaꞌjndana cwii taⁿꞌ tyuaaꞌ tsꞌaⁿ na machꞌee ncuaa chaꞌxjeⁿ na tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom no̱o̱ⁿ na maxjeⁿ nluii.”

Tyomeintyjeeꞌ Jesús jo nnom Pilato

(Mr. 15:2-5; Lc. 23:3-5; Jn. 18:33-38)

11Tyꞌeñꞌomna Jesús, tyomeintyjeeⁿꞌeⁿ jo nnom gobiernom Pilato. Taxꞌee tsaⁿꞌñeeⁿ nnoom:

—¿Aa ꞌu cwiluiindyuꞌ Rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos?

Tꞌo̱ Jesús, tsoom:

—Maxjeⁿ joꞌ ja, chaꞌna matsuꞌ.

12Ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsjoom tquiana jnaaⁿꞌaⁿ nnom Pilato. Ndoꞌ meiiⁿ na cwiqueⁿna ñꞌoom nacjoomꞌm sa̱a̱ jom meiⁿcwii ñꞌoom tîcꞌo̱o̱ⁿ. 13Joꞌ chii tso Pilato nnoom:

—¿Aa maxjeⁿ ticandiꞌ ñꞌoommeiiⁿ na cwitjeiꞌyuuꞌndyena nacjoꞌ?

14Sa̱a̱ meiⁿcwii ꞌndyoo ñꞌoom tîcꞌo̱o̱ⁿ cantyja ñꞌoom na tueeꞌna nacjoomꞌm. Joꞌ chii sꞌaanaꞌ na jeeⁿ tjaweeꞌ tsꞌom Pilato na tîcꞌo̱ Jesús.

Cwiwijndaaꞌtyeⁿ na nncueꞌ Jesús

(Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38–19:16)

15Ndoꞌ ticwii chu na nncueeꞌ xuee pascua tyowaa costumbre na nquii gobiernom nntseicandyaañê meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ pra̱so na nntaⁿ nnꞌaⁿ. 16Ndoꞌ quia joꞌ tyomꞌaaⁿ cwii pra̱so na jndyu Barrabás wꞌaancjo na tꞌmaⁿ ñꞌoom waa nacjoomꞌm. 17Ndoꞌ quia na tjomndye nnꞌaⁿ, taxꞌee Pilato nda̱a̱na, tsoom:

—Jeꞌ canduꞌyoꞌ, ¿ꞌñeeⁿ juu lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na nntseicandyaandyo̱? ¿Aa juu Barrabás, oo ¿aa Jesús na cwilue nnꞌaⁿ na cwiluiiñe Cristo?

18Ee seiꞌno̱ⁿꞌ Pilato na cweꞌ na jndoona Jesús joꞌ chii jlaꞌquioona juu lꞌo̱o̱ⁿ nchii ee na waa jnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ.

19Ndoꞌ yocheⁿ na wacatyeeⁿ na nncuꞌxeeⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ seicwanom scoomꞌm cwii ñꞌoom na mꞌaaⁿ. Tso: “Ticatiiꞌndyuꞌ ñꞌoomwaaꞌ ee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ matseixmaaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Ee tsjom teincooquiuuꞌ jeeⁿ ñeseicachjuu tsaⁿtsjom ja cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.”

20Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsjoom tyolaꞌjndo̱ꞌna nꞌom nnꞌaⁿ na cataⁿ naⁿꞌñeeⁿ na candyaañe juu Barrabás ndoꞌ Jesús cueeⁿꞌeⁿ. 21Joꞌ chii taxꞌeenndaꞌ Pilato nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye, tsoom:

—Cwa canduꞌyoꞌ, ¿cwaaⁿ cwii na wendye joona lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na catseicandyaandyo̱?

Joona tꞌo̱o̱na, jluena:

—Juu Barrabás.

22Taxꞌeenndaꞌ Pilato nda̱a̱na. Tsoom:

—Xeⁿ juu Barrabás nndyaañê quia joꞌ ¿chiuu nntsꞌaayo̱ ñequio Jesús na cwinduꞌyoꞌ na cwiluiiñe Cristo?

Chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—Catyꞌioomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

23Quia joꞌ taxꞌee Pilato nda̱a̱na, tsoom:

—¿Ljoꞌ jnaⁿ tseixmaaⁿ nquiuꞌyoꞌ?

Sa̱a̱ majndeiiti jlaꞌxuaa naⁿꞌñeeⁿ, jluena:

—Catyꞌioomꞌ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

24Jnda̱ na ntyꞌiaaꞌ Pilato na tîcanaⁿñê ñꞌoomꞌñeeⁿ hasta manndyo na nlaꞌwendyena nacjoomꞌm, quia joꞌ tcaaⁿ ndaatioo, jñoomꞌm na jndooꞌ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Jeꞌ mandyuuꞌa cha caluiꞌyuuꞌnaꞌ na ticacho̱o̱ jnaⁿ xeⁿ nlacueꞌyoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tjaa jnaaⁿꞌ. Joꞌ chii, cajndoꞌ ncjoꞌyoꞌ.

25Sa̱a̱ tꞌo̱o̱ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ, jluena:

—Ljoꞌ chꞌeenaꞌ jâ. Ncjo̱o̱yâ nncho̱o̱nqua̱a̱ⁿyâ jnaⁿ ñequio ndaayâ na nncueꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ.

26Joꞌ chii Pilato seicandyaañê Barrabás chaꞌxjeⁿ na taⁿ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ sa̱ꞌntjoom na calaꞌseiꞌ sondaro ꞌnaaⁿꞌaⁿ Jesús. Jnda̱ joꞌ tquiaaⁿ juu lueena na catyꞌioomna juu tsꞌoomꞌnaaⁿ.

27Jnda̱ joꞌ tyꞌeñꞌom sondaroꞌñeeⁿ Jesús naquiiꞌcheⁿ watsꞌiaaⁿ. Joꞌ joꞌ jlaꞌtjomndye chaꞌtso ntmaaⁿꞌ sondaro nacañomꞌm. 28Tjeiiꞌna liaⁿꞌaⁿ ndoꞌ jlaꞌcweena cwiicheⁿ liaa jom, liaatco colo wee juunaꞌ. 29Ndoꞌ jlaꞌtyjoondyena nꞌoomnioom cwii tsei. Tioomna juunaꞌ xqueeⁿ chaꞌcwijom corona. Ndoꞌ tjaaꞌndyena cwii tsmaaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ntyjaya chaꞌcwijom tsꞌoomlꞌeiiꞌ tsaⁿmatsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ. Jnda̱ chii tyotaꞌna cantyena jo nnoom na cweꞌ cwincona jom. Tyoluena:

—Cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyô̱ ꞌu Rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos.

30Mati tyotueeꞌna ndaajnaⁿꞌ cjoomꞌm. Tjeiiꞌndyena tsmaaⁿ na ndiiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ, tyotmeiiⁿꞌna juunaꞌ xqueeⁿ. 31Jnda̱ tjacjoona na cwincona jom, quia joꞌ tjeiiꞌna liaatcoꞌñeeⁿ, jlaꞌcweenndaꞌna liaⁿꞌaⁿ jom. Jnda̱ chii tyꞌeñꞌomna jom na nntyꞌioomna jom tsꞌoomꞌnaaⁿ.

Cwityꞌioomna Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ

(Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)

32Xjeⁿ na maꞌoocaluiꞌna quiiꞌ tsjoom, tjomndyena cwii tsꞌaⁿ tsjoom Cirene na jndyu Simón. Lꞌana na jndeiꞌnaꞌ na cjaañꞌoom tsꞌoomꞌnaaⁿ na nñoom Jesús.

33Tquiena cwii joo na jndyu Gólgota. Ñꞌoomwaaꞌ ñecatsonaꞌ Ta Tseiꞌxqueⁿ Tsꞌoo. 34Tquiana winom na nncꞌom na tjoomꞌnaꞌ ñequio cwii nasei na ja. Sa̱a̱ taticꞌom quia ljeiiⁿ na tjoomꞌ naseiꞌñeeⁿ.

35Ndoꞌ quia jnda̱ tyꞌioom sondaro jom tsꞌoomꞌnaaⁿ, tyoꞌoona xꞌiaa na nntyꞌiaana ꞌñeeⁿ nleijnoomꞌ cwii cwii liaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ na luaaꞌ tuii seicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na seiljeii profeta. Tso: “Tyoꞌoona xꞌiaa na nntyꞌiaana ꞌñeeⁿ joona nleijnoomꞌ cwii cwii liaya.” 36Jnda̱ chii tyꞌecwindyuaandye sondaroꞌñeeⁿ na cwilꞌana cwenta Jesús. 37Ndoꞌ jo ndyeyu tsꞌom xqueeⁿ tyꞌioomna ljeii na tꞌmo̱ⁿnaꞌ jnaaⁿꞌaⁿ. Tsonaꞌ: “Luaañe juu Jesús na cwiluiiñe Rey cwentaa nnꞌaⁿ judíos.”

38Mati joꞌ joꞌ tyꞌioomna we naⁿcantyꞌue nꞌoomꞌnaaⁿ, cwii tsaⁿꞌñeeⁿ ñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ na meintyjeeꞌ ntyjaaꞌ Jesús ntyjaya. Ndoꞌ cwiicheⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ ñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ na meintyjeeꞌ ntyjatymaaⁿꞌ. 39Ndoꞌ nnꞌaⁿ na tyowinom joꞌ joꞌ tyoluena ñꞌomwiꞌ nacjooꞌ Jesús. Tyolaꞌcaandyena nqueⁿna. 40Tyoluena:

—ꞌU tsꞌaⁿ na matsuꞌ na nntseityuiꞌ watsꞌom tꞌmaⁿ ndoꞌ ñendyee xuee nntseiweꞌnndaꞌ juunaꞌ, cwa jeꞌ cwjiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ cheⁿnncuꞌ. Xeⁿ mayuuꞌ na cwiluiindyuꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwa candyoꞌcueꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿwaaꞌ.

41Ndoꞌ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ñequio nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ fariseos, ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye naquiiꞌ tsjoom chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ mati maluaaꞌ tyolaꞌjnaaⁿꞌna Jesús. Tyoluena:

42—Jeeⁿ ya ñetjeiꞌnꞌmaaⁿñê ntꞌomcheⁿ sa̱a̱ tileicanda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe cheⁿnqueⁿ. Xeⁿ mayuuꞌ na cwiluiiñê Rey cwentaa jaa nnꞌaⁿ Israel, cwa candyocueeⁿ na nñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ quia joꞌ nlayuuꞌa ñꞌeⁿñê. 43Jom matseicantyjaaꞌ tsꞌoom ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee tsoom nda̱a̱ya na jom cwiluiiñê Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii xeⁿ na mayuuꞌ na jnda ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿñe, cwjiꞌnꞌmaaⁿñê juu.

44Ndoꞌ mati naⁿcantyꞌue na ñom nꞌoomꞌnaaⁿ ñꞌeⁿ Jesús, tyotueeꞌna ñꞌomwiꞌ nacjoomꞌm.

Tquiaañe Jesús na tueeⁿꞌeⁿ

(Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)

45Quia na tueeꞌ na quiajmeiⁿꞌ, teijaaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue hasta na ndyee na matmaaⁿ. 46Juu xjeⁿꞌñeeⁿ jndeii seixuaa Jesús, tsoom:

—Elí, Elí, lama sabactani.

(Ñꞌoomwaaꞌ matsonaꞌ: Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ¿chiuu na maꞌndiiꞌ ja?)

47Cwantindye joo nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nndyooꞌ quia na jndyena ñꞌoommeiⁿꞌ, jluena:

—Tsaⁿmꞌaaⁿꞌ macwaaⁿ profeta Elías.

48Ndoꞌ mantyja jleinom cwii tsꞌaⁿ, tjacꞌoom cwii ꞌnaⁿ na ya mawꞌanaꞌ ndaa. Nchjeeñê juunaꞌ naquiiꞌ winom na ta̱, tioom juunaꞌ nnom tsmaaⁿ cha nnda̱a̱ nncueꞌcañoomnaꞌ ꞌndyoo Jesús na nncꞌuu. 49Sa̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ tyoluena:

—Caꞌndiiꞌ jom. Ñeꞌcantyꞌiaayâ aa nncwjeꞌcañoom Elías na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñe jom.

50Quia joꞌ seixuaanndaꞌ Jesús jndeii, mana tueeⁿꞌeⁿ. 51Ndoꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ liaatco na ntyjatyꞌio watsꞌom tꞌmaⁿ jndiiꞌtconaꞌ hasta xjeⁿ nomtyuaacheⁿ. Jndeii sꞌeii tyuaa ndoꞌ tiuu ljo̱ꞌ. 52Mati jnaaⁿ ndeiꞌluaa ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ na tyolaꞌyuꞌ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom tandoꞌnndaꞌna xjeⁿꞌñeeⁿ. 53Quia na jnda̱ tandoꞌnndaꞌ Jesús, mati naⁿꞌñeeⁿ jluiꞌna naquiiꞌ ndeiꞌluaana, tyꞌequieꞌna quiiꞌ tsjoom Jerusalén. Joꞌ joꞌ teitquiooꞌndyena nda̱a̱ jndye nnꞌaⁿ.

54Ndoꞌ juu capeitaⁿ ñequio sondaro ꞌnaaⁿꞌaⁿ na cwilꞌa cwenta Jesús quia na ntyꞌiaana na sꞌeii ndoꞌ tqueⁿna cwenta chaꞌtso na tuii, jeeⁿ ndyaꞌ tyuena. Jluena:

—Mayuuꞌcheⁿ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ tyoluiiñê Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

55Ndoꞌ joꞌ joꞌ mꞌaⁿ jndye yolcu na cweꞌ cwintyꞌiaatquiana ljoꞌ cwiluii. Jnaⁿ naⁿꞌñeeⁿ tsꞌo̱ndaa Galilea, tquiontyjo̱na naxeⁿꞌ Jesús na cwindyeꞌntjomna nnoom. 56Quiiꞌntaaⁿ yolcuꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ María Magdalena ñequio María tsondyee Jacobo ñꞌeⁿ José, ndoꞌ ñequio tsondyee ntseinda Zebedeo.

ꞌOocatyꞌiuuna Jesús

(Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)

57Quia tueeꞌ na tmaaⁿ, cwii tsaⁿtya na jndyu José na jnaⁿ tsjoom Arimatea, cwiluiiñe tsꞌaⁿ na matseijomñe ñꞌoom na tꞌmo̱ⁿ Jesús, 58tjaaⁿ na mꞌaaⁿ Pilato, tjacaaⁿ tsꞌoo Jesús. Ndoꞌ tquiaa Pilato ñꞌoomꞌm na nñeꞌquia sondaro seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Jesús nnom José. 59Quia joꞌ tjacoꞌñom José Jesús, seityjooñê liaa sábana na ljuꞌ juu tsꞌooꞌñeeⁿ. 60Jnda̱ chii tjaaꞌñê tsꞌooꞌñeeⁿ naquiiꞌ tsueꞌtsjo̱ꞌ xco na jnda̱ tuiiya na tseixmaⁿnaꞌ tseiꞌtsuaa ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Jnda̱ joꞌ seicuuꞌñê ꞌndyoo tseiꞌtsuaa ñequio cwii tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ, mana tjaaⁿ. 61Ndoꞌ María Magdalena ñequio cwiicheⁿ María ntyꞌiaacheⁿna na luaaꞌ sꞌaaⁿ. Tyꞌewindyuaandyena ndyeyu ꞌndyoo tseiꞌtsuaaꞌñeeⁿ.

Cwilꞌa sondaro cwenta tseiꞌtsuaa

62Xuee na tuii na luaaꞌ, maxuee na cwilaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaⁿ na nlcaⁿnaꞌ joona ee na ꞌio xuee na nntaꞌjndyeena. Quia na teincoo cwiicheⁿ xuee, ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ fariseos, ñecwii tmaaⁿꞌ tyꞌena na mꞌaaⁿ Pilato. 63Jluena nnoom:

—ꞌU ta gobiernom, cwijaañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿyâ ñꞌoom na tyotso tsaⁿcantuꞌñeeⁿ quia ndi wanoomꞌm. Tsoom na xuee jnda̱ ndyee nncwandoꞌxcoom jnda̱ na tueeⁿꞌeⁿ. 64Cweꞌ joꞌ lꞌue nꞌo̱o̱ⁿyâ na catsa̱ꞌntjomꞌ sondaro ꞌnaⁿꞌ, na cꞌoocalꞌana cwenta tseiꞌtsuaⁿꞌaⁿ hasta xeⁿjnda̱ teinom ndyee xuee cha nntseicuꞌnaꞌ na joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê nlquieꞌcañomna ndoꞌ nntyꞌueena seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ, jnda̱ joꞌ nluena nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jom jnda̱ mawandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ juu cantuwaaꞌ tꞌmaⁿti nñequiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ nnꞌaⁿ nchiiti ñꞌoom na ñeseineiiⁿ xjeⁿ na ñetanoomꞌm.

65Tꞌo̱ Pilato nda̱a̱na, tsoom:

—Nmeiiⁿ sondaro na mañequia lueeꞌyoꞌ. Cwa catsaꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyena. Ya ya cwenta calꞌaꞌyoꞌ tseiꞌtsuaaꞌñeeⁿ.

66Quia joꞌ tyꞌe naⁿꞌñeeⁿ. Tyꞌelaꞌcuꞌtyeⁿna tseiꞌtsuaa. Tyꞌioomna sa̱yo yuu na ntjom ꞌndyoo tsueꞌtsjo̱ꞌ quio tsjo̱ꞌ tꞌmaⁿ cha nno̱o̱ⁿ xeⁿ nntseicanaaⁿñe tsꞌaⁿ. Jnda̱ chii ꞌndyena sondaro na nlꞌa cwenta tseiꞌtsuaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index