Search form

Mateo 27:19

19Ndoꞌ yocheⁿ na wacatyeeⁿ na nncuꞌxeeⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ seicwanom scoomꞌm cwii ñꞌoom na mꞌaaⁿ. Tso: “Ticatiiꞌndyuꞌ ñꞌoomwaaꞌ ee tsaⁿmꞌaaⁿꞌ matseixmaaⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Ee tsjom teincooquiuuꞌ jeeⁿ ñeseicachjuu tsaⁿtsjom ja cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index