Search form

Mateo 27:24

24Jnda̱ na ntyꞌiaaꞌ Pilato na tîcanaⁿñê ñꞌoomꞌñeeⁿ hasta manndyo na nlaꞌwendyena nacjoomꞌm, quia joꞌ tcaaⁿ ndaatioo, jñoomꞌm na jndooꞌ chaꞌtsondye naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Jeꞌ mandyuuꞌa cha caluiꞌyuuꞌnaꞌ na ticacho̱o̱ jnaⁿ xeⁿ nlacueꞌyoꞌ tsaⁿmꞌaaⁿꞌ na tjaa jnaaⁿꞌ. Joꞌ chii, cajndoꞌ ncjoꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index