Search form

Mateo 27:3

Cantyja na tueꞌ Judas

3Ndoꞌ Judas, tsꞌaⁿ na tquiaa cwenta Jesús luee naⁿꞌñeeⁿ, quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jnda̱ teijndaaꞌ na nncueꞌ Jesús, tioo na jeeⁿ tia ntyjeeⁿ cantyja na sꞌaaⁿ. Tjatseilcweeⁿꞌeⁿ ntquiuu nchooꞌ nqui sꞌom xuee nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye quiiꞌ tsjoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index