Search form

Mateo 27:62

Cwilꞌa sondaro cwenta tseiꞌtsuaa

62Xuee na tuii na luaaꞌ, maxuee na cwilaꞌjndaaꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaⁿ na nlcaⁿnaꞌ joona ee na ꞌio xuee na nntaꞌjndyeena. Quia na teincoo cwiicheⁿ xuee, ntyee na cwiluiitquiendye ñequio nnꞌaⁿ fariseos, ñecwii tmaaⁿꞌ tyꞌena na mꞌaaⁿ Pilato.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index