Search form

Mateo 27:64

64Cweꞌ joꞌ lꞌue nꞌo̱o̱ⁿyâ na catsa̱ꞌntjomꞌ sondaro ꞌnaⁿꞌ, na cꞌoocalꞌana cwenta tseiꞌtsuaⁿꞌaⁿ hasta xeⁿjnda̱ teinom ndyee xuee cha nntseicuꞌnaꞌ na joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê nlquieꞌcañomna ndoꞌ nntyꞌueena seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ, jnda̱ joꞌ nluena nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jom jnda̱ mawandoꞌxcoom na tueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ juu cantuwaaꞌ tꞌmaⁿti nñequiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ nnꞌaⁿ nchiiti ñꞌoom na ñeseineiiⁿ xjeⁿ na ñetanoomꞌm.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index