Search form

Mateo 3

Juan mañequiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱ nnꞌaⁿ jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom

(Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)

1Tueꞌntyjo̱ xuee na teitquiooꞌñe Juan, to̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na tyotseitsꞌoomñê nnꞌaⁿ. Tyoñequiaaⁿ ñꞌoom nda̱a̱na tsꞌo̱ndaa Judea jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. 2Tyotsoom:

—Calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ ee juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom mandyocwjeꞌcañoomnaꞌ ꞌo.

3Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juanꞌñeeⁿ na tyotseineiⁿ profeta Isaías, tsoom:

Mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom na jndeii matseineiⁿ nda̱a̱na. Matso tsaⁿꞌñeeⁿ:

“Calajndaaꞌndyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwii nato na juu joꞌ nndyocwjeꞌcañoom nquii na cwiluiiñe na nntsa̱ꞌntjom ꞌo.

Cataꞌndyoꞌxcweꞌyoꞌ chaꞌcwijom na cwilayo̱ꞌyoꞌ nato na nñoom.”

4Juanꞌñeeⁿ tyocweⁿ liaa na tuii ñequio sooꞌ camello. Tyochuꞌtyeⁿ tsiaⁿꞌaⁿ ñequio cwii tjaⁿ. Ndoꞌ nantquie na tyocwaaⁿꞌaⁿ calcaa ntyueꞌ ñequio tsiomꞌ jnda̱a̱. 5Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ tsjoom Jerusalén ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ chaꞌwaa tsꞌo̱ndaa Judea ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cantsu ꞌndyoo jndaa Jordán, tyoꞌoona na mꞌaaⁿ. 6Seitsꞌoomñê joona tsꞌom jndaa Jordán jnda̱ na lcweꞌ nꞌomna jnaaⁿna.

7Sa̱a̱ quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jndye nnꞌaⁿ fariseos ñequio saduceos tquiona na mꞌaaⁿ na ñeꞌcwitsꞌoomndyena, quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO cwiluiindyoꞌ chaꞌna canduu na cwileiꞌnomꞌyoꞌ na nquiaayoꞌ na nntꞌuiiwiꞌnaꞌ jooyoꞌ. Ee ꞌo cwinquioꞌyoꞌ na mꞌaaⁿya na nquiaꞌyoꞌ na nntseiwꞌii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. ¿ꞌÑeeⁿ tꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ na waa na nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ nawiꞌ na quia nndyo? 8Caꞌndyeꞌyoꞌ na tisꞌa ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ yuu na ya, quia joꞌ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na mayuuꞌcheⁿ cwilcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. 9Meiⁿ ticalasꞌandyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nnduꞌyoꞌ: “Jaa tjaa na teincuuꞌ nacjooya ee Abraham cwiluiiñê weloo welooya.” Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiiⁿ cweꞌ ljo̱ꞌmeiiⁿ nnda̱a̱ nntseicwaqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nluiindyenaꞌ tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjooꞌ, quia joꞌ nꞌndiinaꞌ ꞌo. 10ꞌO matseijomnaꞌ chaꞌcwijom nꞌoom na tisꞌa ta̱ cwilꞌa. Ndoꞌ manquiuꞌyoꞌ nꞌoom na ticalꞌa ta̱ naya, maxjeⁿ nntꞌuanaꞌ. Ndoꞌ xeⁿ jnda̱ tꞌua nꞌoomꞌñeeⁿ nntioom nnꞌaⁿ joonaꞌ quiiꞌ chom. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyoꞌ ꞌo xeⁿ ticalꞌaꞌyoꞌ yuu na ya. 11Ja mayuuꞌ matseitsꞌo̱o̱ⁿndyo̱ ꞌo ñequio ndaatioo ee na cwilcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Sa̱a̱ mandyontyjo̱ nqueⁿ na nntseitsꞌoomñê ꞌo ñequio Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ ñequio chom. Nqueⁿ tꞌmaⁿti tseixmaaⁿ, nchiiti ja. Meiⁿ ticatseixmaⁿya na cweꞌ ja nntꞌuiya lcoomꞌm na nñequiaya joonaꞌ na nñjoom. 12Jnda̱ jaawindyooꞌ na nntuꞌxeⁿndyoꞌ ee laxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom lqueeⁿ na ndicwaⁿ cwajndii. Luaa tsꞌiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ. Matseicueeñe tsꞌaⁿ lqueeⁿ hasta na nljuꞌñꞌeⁿ. Jnda̱ chii nntseiweeⁿ lqueeⁿ na ya naquiiꞌ wꞌaa. Sa̱a̱ nchuaaꞌnaꞌ njñoom chom. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nnꞌaⁿ na ya cwilꞌa macoꞌñoom joona sa̱a̱ nnꞌaⁿ na tisꞌa cwilꞌa, nntseicoom joona ñequio chom na tijoom canduuꞌ.

Teitsꞌoomñe Jesús

(Mr. 1:9-11; Lc. 3:21-22)

13Quia joꞌ jnaⁿ Jesús tsꞌo̱ndaa Galilea, tjaaⁿ jndaa Jordán na nntseitsꞌoomñe Juan jom. 14Sa̱a̱ tiñeꞌnquiaañe Juan na caluii na ljoꞌ. Tsoom:

—Cwa jnda̱ tyjeꞌcañoomꞌ ja na catseitsꞌoomndyo̱ ꞌu meiiⁿ na matsonaꞌ na ꞌu catseitsꞌoomndyuꞌ ja.

15Tꞌo̱ Jesús, matsoom nnom:

—Jeꞌ quiaandyuꞌtoꞌ na caluii na ljoꞌ. Ee macaⁿnaꞌ na laaꞌtiꞌ calacanda̱a̱ꞌndyo̱ chaꞌtso cantyja na matyꞌiomyanaꞌ.

Ndoꞌ tancueeꞌ Juan. 16Jnda̱ na teitsꞌoomñe Jesús, jlueeⁿꞌeⁿ quiiꞌ ndaa. Ndoꞌ seicanaaⁿñenaꞌ tsjo̱ꞌluee. Ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndyocue chaꞌcwijom catuꞌ. Jndyocaljo nacjoomꞌm. 17Ndoꞌ nandye cañoomꞌluee teicꞌuaa na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tsoom:

—Luaañe Jndaaya na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom mañequiaanaꞌ na neiⁿya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index