Search form

Mateo 3:11

11Ja mayuuꞌ matseitsꞌo̱o̱ⁿndyo̱ ꞌo ñequio ndaatioo ee na cwilcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Sa̱a̱ mandyontyjo̱ nqueⁿ na nntseitsꞌoomñê ꞌo ñequio Espíritu Santo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ ñequio chom. Nqueⁿ tꞌmaⁿti tseixmaaⁿ, nchiiti ja. Meiⁿ ticatseixmaⁿya na cweꞌ ja nntꞌuiya lcoomꞌm na nñequiaya joonaꞌ na nñjoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index