Search form

Mateo 3:12

12Jnda̱ jaawindyooꞌ na nntuꞌxeⁿndyoꞌ ee laxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom lqueeⁿ na ndicwaⁿ cwajndii. Luaa tsꞌiaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ lqueeⁿ. Matseicueeñe tsꞌaⁿ lqueeⁿ hasta na nljuꞌñꞌeⁿ. Jnda̱ chii nntseiweeⁿ lqueeⁿ na ya naquiiꞌ wꞌaa. Sa̱a̱ nchuaaꞌnaꞌ njñoom chom. Maluaaꞌ matseijomnaꞌ na nntsꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nnꞌaⁿ na ya cwilꞌa macoꞌñoom joona sa̱a̱ nnꞌaⁿ na tisꞌa cwilꞌa, nntseicoom joona ñequio chom na tijoom canduuꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index