Search form

Mateo 3:3

3Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Juanꞌñeeⁿ na tyotseineiⁿ profeta Isaías, tsoom:

Mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ jo ndoꞌ yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌoom na jndeii matseineiⁿ nda̱a̱na. Matso tsaⁿꞌñeeⁿ:

“Calajndaaꞌndyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌcwijom cwii nato na juu joꞌ nndyocwjeꞌcañoom nquii na cwiluiiñe na nntsa̱ꞌntjom ꞌo.

Cataꞌndyoꞌxcweꞌyoꞌ chaꞌcwijom na cwilayo̱ꞌyoꞌ nato na nñoom.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index