Search form

Mateo 3:7

7Sa̱a̱ quia na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ na jndye nnꞌaⁿ fariseos ñequio saduceos tquiona na mꞌaaⁿ na ñeꞌcwitsꞌoomndyena, quia joꞌ tsoom nda̱a̱na:

—ꞌO cwiluiindyoꞌ chaꞌna canduu na cwileiꞌnomꞌyoꞌ na nquiaayoꞌ na nntꞌuiiwiꞌnaꞌ jooyoꞌ. Ee ꞌo cwinquioꞌyoꞌ na mꞌaaⁿya na nquiaꞌyoꞌ na nntseiwꞌii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo. ¿ꞌÑeeⁿ tꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ na waa na nnda̱a̱ nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ nawiꞌ na quia nndyo?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index