Search form

Mateo 3:9

9Meiⁿ ticalasꞌandyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nnduꞌyoꞌ: “Jaa tjaa na teincuuꞌ nacjooya ee Abraham cwiluiiñê weloo welooya.” Candyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiiⁿ cweꞌ ljo̱ꞌmeiiⁿ nnda̱a̱ nntseicwaqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nluiindyenaꞌ tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjooꞌ, quia joꞌ nꞌndiinaꞌ ꞌo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index