Search form

Mateo 4:24

24Ndoꞌ tꞌom ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌwaa ndyuaa Siria. Naⁿꞌñeeⁿ tquiochona chaꞌtso nnꞌaⁿwii na mꞌaaⁿ na cwitjoom jndye nnom ntycu ñequio na maquiinaꞌ joo. Mati ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na cwileiꞌcho jndyetia joo, ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na maleiñꞌoom tycuweeꞌ, ndoꞌ ñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na cwitjoom tycutqueeⁿ. Seinꞌmaaⁿ joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index