Search form

Mateo 5:12

12Cꞌomꞌyoꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ catseicwaljooꞌtinaꞌ na neiⁿꞌyoꞌ ee tꞌmaⁿ naya cwentaꞌyoꞌ cwiwiwe cañoomꞌluee. Ee malaaꞌtiꞌ tyoleiꞌntyjo̱ nnꞌaⁿ profetas na tyoñeꞌquia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tandyo xuee, cwii tjo̱o̱cheⁿ na nntjomꞌ ꞌo nawiꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index