Search form

Mateo 5:19

19Ncꞌe na luaaꞌ, meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na titseicanda̱ cwii ñꞌoommeiiⁿ na cachjoonaꞌ, ndoꞌ maꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ ncꞌiaaⁿꞌaⁿ ya meiiⁿ tilaꞌcanda̱na juunaꞌ, tjaa yuu lꞌueñê cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ ꞌñeeⁿ juu na matseicanda̱ ñꞌoommeiiⁿ ndoꞌ naljoꞌ maꞌmo̱ⁿ na calꞌa ncꞌiaaꞌ, juu matseijndaaꞌñenaꞌ na tꞌmaⁿ lꞌueñe cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index