Search form

Mateo 5:21

Maꞌmo̱ⁿ Jesús na tilaꞌwja̱a̱ya ncꞌiaaya

(Lc. 12:57-59)

21’ꞌO jnda̱ jndyeꞌyoꞌ ñꞌoom na tyolue nnꞌaⁿ nda̱a̱ welooya na matsonaꞌ: “Tintseicueꞌ xꞌiaꞌ ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nntsꞌaa na ljoꞌ, maxjeⁿ nntꞌuiityeⁿnaꞌ juu.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index