Search form

Mateo 5:22

22Joꞌ chii nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, meiiⁿ cweꞌ na nntseiwꞌii tsꞌaⁿ xꞌiaaꞌ maxjeⁿ nntꞌuiityeⁿnaꞌ jom. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseineiⁿ ñꞌomjnaaⁿꞌ nnom xꞌiaaꞌ, maxjeⁿ nntuꞌxeⁿ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye watsꞌom tꞌmaⁿ juu. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nntseijoomꞌñe quiooꞌ xꞌiaaꞌ, maxjeⁿ matsonaꞌ na nntioomñê juunaꞌ naquiiꞌ chom bꞌio.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index