Search form

Mateo 5:29

29’Macweꞌ joꞌ xeⁿ cantyja na mantyꞌiaꞌ wjaañꞌoomnaꞌ ꞌu na matseiꞌtjo̱o̱ndyuꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, queⁿꞌ cheⁿnncuꞌ xjeⁿ chaꞌcwijom na macwjiꞌ tsꞌom njomꞌ ndoꞌ matquieꞌ juunaꞌ cha taxocatseitjo̱o̱ndyuꞌtiꞌ. Ee ñecuaa meiiⁿ na tacanda̱a̱ꞌndyuꞌ sa̱a̱ nncuꞌ nluiꞌnꞌmaaⁿndyuꞌ. Ndoꞌ xeⁿ tiñeꞌqueⁿꞌ cheⁿnncuꞌ xjeⁿ cantyja ꞌnaⁿꞌ, meiiⁿ na canda̱a̱ꞌndyuꞌ ñeꞌcꞌoomꞌ, meiⁿchiuucheⁿ bꞌio nncjuꞌnaꞌ ꞌu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index