Search form

Mateo 5:32

32Sa̱a̱ jeꞌ candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na nntsjo̱o̱ nnco̱. Meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseityuiiꞌ ljeii ꞌnaaⁿꞌ ñꞌeⁿ scuuꞌ, cwii na meiⁿnquia na sꞌaa scoomꞌm na nchii ñetꞌoomya ñequio cwiicheⁿ tsꞌaⁿ, chaꞌcwijom nqueⁿ machꞌeeⁿ na cꞌoomya scoomꞌm ñꞌeⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ. Ndoꞌ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na nncoco ñꞌeⁿ yuscuꞌñeeⁿ, matsonaꞌ na cweꞌ mꞌaⁿyana.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index